Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2006-07-06
Date of announcement:
2006-06-08
Date of entry into force:
2006-07-21
Date of binding force:
2006-07-21
Date of repeal:
2011-10-01
Issuing authority:
  • MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)