Position PDFStatus Title
M.P. 2020 poz. 948 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 947 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 946 obowiązujący Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
M.P. 2020 poz. 945 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 944 obowiązujący Porozumienie z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.
M.P. 2020 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 941 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2020 poz. 940 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 939 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój"
M.P. 2020 poz. 938 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 936 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 935 akt jednorazowy Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"
M.P. 2020 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 933 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
M.P. 2020 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.62.2020 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2020 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.61.2020 o nadaniu stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego
M.P. 2020 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.42.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 929 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.48.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.46.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.43.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 925 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 924 obowiązujący Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2020 poz. 923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 922 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 921 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisaną w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2020 poz. 920 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisana w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2020 poz. 919 obowiązujący Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2020 poz. 918 obowiązujący Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
M.P. 2020 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.45.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.44.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.47.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. nr 112.55.2020 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 913 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2020 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 112.33.2020 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2020 poz. 911 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisaną w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2020 poz. 910 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisana w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2020 poz. 909 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
M.P. 2020 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. nr 1131.25.2020 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2020 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.22.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.21.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2020 poz. 904 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
M.P. 2020 poz. 903 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r.
M.P. 2020 poz. 902 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 901 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 899 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021
M.P. 2020 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r.
M.P. 2020 poz. 897 obowiązujący Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.26.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2020 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 1130.36.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 1130.35.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 1130.34.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. nr 1130.33.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 1130.32.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 1130.31.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 887 akt jednorazowy Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych
M.P. 2020 poz. 886 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interact III 2014-2020
M.P. 2020 poz. 885 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisaną w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2020 poz. 884 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2020 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2020 poz. 882 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Pekinie dnia 20 marca 1986 r.
M.P. 2020 poz. 881 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie dnia 20 marca 1986 r.
M.P. 2020 poz. 880 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2020 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2020 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2020 poz. 877 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 876 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2020 poz. 875 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o komunikacji lotniczej, sporządzoną w Ammanie dnia 22 listopada 1993 r.
M.P. 2020 poz. 874 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o komunikacji lotniczej, sporządzona w Ammanie dnia 22 listopada 1993 r.
M.P. 2020 poz. 873 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia
M.P. 2020 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 868 obowiązujący Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 867 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.39.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.38.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2020 r. nr 110.41.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. nr 110.40.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 862 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich
M.P. 2020 poz. 861 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Antonina Hoffmann
M.P. 2020 poz. 860 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 859 akt jednorazowy Uchwała Nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021
M.P. 2020 poz. 858 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 857 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. Nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 856 akt jednorazowy Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020"
M.P. 2020 poz. 855 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2020 poz. 854 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 846 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 845 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 844 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 843 obowiązujący Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Leopold Caro
M.P. 2020 poz. 842 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 127.2.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 841 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 22 maja 2014 r.
M.P. 2020 poz. 840 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 22 maja 2014 r.
M.P. 2020 poz. 839 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej, podpisaną w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r.
M.P. 2020 poz. 838 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r.
M.P. 2020 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 831 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. nr 127.1.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 818 obowiązujący Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2020 poz. 817 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2020 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 810 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2020 poz. 809 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2020 poz. 808 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 11 września 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 807 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska
M.P. 2020 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 805 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
M.P. 2020 poz. 804 obowiązujący Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2020 poz. 803 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2020 poz. 802 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 801 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 800 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
M.P. 2020 poz. 799 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2020 poz. 798 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 797 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2020 poz. 796 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 794 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2020 poz. 793 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 792 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Stanisław Grabski
M.P. 2020 poz. 791 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 790 obowiązujący Uchwała nr 213/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
M.P. 2020 poz. 789 obowiązujący Uchwała nr 212/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym
M.P. 2020 poz. 788 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2020 poz. 787 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.37.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.36.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 110.35.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.34.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.33.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.32.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.31.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.30.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 777 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Krzysztof Klenczon
M.P. 2020 poz. 776 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 774 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2020 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 772 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2020 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 768 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisaną w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 767 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisana w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zakończenia uznawania terytorium Republiki Libańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2020 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.20.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.19.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.18.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 762 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Australii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 28 kwietnia 2004 r.
M.P. 2020 poz. 761 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Australii o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 2004 r.
M.P. 2020 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2020 r. w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych
M.P. 2020 poz. 759 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy Lubelskiego Lipca '80
M.P. 2020 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 757 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
M.P. 2020 poz. 756 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej zapomnianych Bohaterów
M.P. 2020 poz. 755 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku
M.P. 2020 poz. 754 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego
M.P. 2020 poz. 753 obowiązujący Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"
M.P. 2020 poz. 752 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 751 obowiązujący Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej
M.P. 2020 poz. 750 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług Jana Kowalewskiego dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i powstrzymania ekspansji komunistycznej Rosji
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2020 poz. 748 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2020 poz. 747 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 745 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2020 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 743 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2020 poz. 742 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2020 poz. 741 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2020 poz. 739 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 738 obowiązujący Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 736 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 735 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2020 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 733 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
M.P. 2020 poz. 731 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021
M.P. 2020 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021
M.P. 2020 poz. 728 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 727 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 726 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 725 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2020 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 115.8.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 723 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"
M.P. 2020 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.29.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.28.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.27.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.26.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 718 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.25.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.24.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.23.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.22.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 713 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 712 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 711 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 710 obowiązujący Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2020 poz. 709 akt jednorazowy Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 682 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2020 poz. 681 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
M.P. 2020 poz. 680 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2020 poz. 679 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 678 obowiązujący Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2020 poz. 677 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021
M.P. 2020 poz. 676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski
M.P. 2020 poz. 675 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021
M.P. 2020 poz. 672 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - 75. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
M.P. 2020 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
M.P. 2020 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2020 poz. 669 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 668 obowiązujący Uchwała nr 33/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2020 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2020 poz. 666 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r
M.P. 2020 poz. 665 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
M.P. 2020 poz. 664 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 663 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 662 obowiązujący Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 661 obowiązujący Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2020 poz. 660 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2020 poz. 659 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 657 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
M.P. 2020 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. nr 115.7.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 655 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 654 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 653 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 652 obowiązujący Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2020 poz. 651 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 650 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2020 poz. 648 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 647 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. sygn. akt Kp 1/19
M.P. 2020 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 630 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 629 obowiązujący Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 628 obowiązujący Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020"
M.P. 2020 poz. 627 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2020 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2020 poz. 625 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 624 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 623 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
M.P. 2020 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 621 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. nr 1131.14.2020 o powołaniu członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 619 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"
M.P. 2020 poz. 618 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 617 akt indywidualny Uchwała nr 201/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 615 obowiązujący Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2020 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 613 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 612 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 611 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 609 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
M.P. 2020 poz. 608 obowiązujący Porozumienie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
M.P. 2020 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. nr 112.29.2020 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2020 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. nr 1130.30.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2020 r. nr 1130.29.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 604 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.24.2020 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.23.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.22.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.21.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 112.20.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr 112.14.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej
M.P. 2020 poz. 597 obowiązujący Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
M.P. 2020 poz. 596 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej
M.P. 2020 poz. 595 obowiązujący Uchwała nr 415/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 594 akt jednorazowy Uchwała nr 200/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 593 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2020 poz. 591 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2020 poz. 590 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2020 poz. 589 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2020 poz. 588 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2020 poz. 587 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2020 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 585 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 584 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 583 akt jednorazowy Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Węgrów
M.P. 2020 poz. 582 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
M.P. 2020 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 572 obowiązujący Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa
M.P. 2020 poz. 571 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 570 obowiązujący Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
M.P. 2020 poz. 569 obowiązujący Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 567 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
M.P. 2020 poz. 566 obowiązujący Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 565 akt jednorazowy Uchwała nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 564 akt jednorazowy Uchwała nr 196/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 563 akt jednorazowy Uchwała nr 199/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 562 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 561 akt jednorazowy Uchwała nr 195/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 560 akt jednorazowy Uchwała nr 182/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 559 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 558 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 556 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. nr 1130.23.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 1130.22.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. nr 1130.21.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. nr 1130.20.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2020 r. nr 1130.19.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 550 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 549 akt jednorazowy Uchwała nr 192/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 548 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 547 akt jednorazowy Uchwała nr 191/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 546 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych i uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 545 akt jednorazowy Uchwała nr 198/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 544 akt jednorazowy Uchwała nr 197/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 543 akt jednorazowy Uchwała nr 179/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 542 akt jednorazowy Uchwała nr 178/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.18.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.17.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.16.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.15.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 537 akt jednorazowy Uchwała nr 194/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.14.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.13.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 1130.12.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2020 r. nr 1130.4.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 532 akt jednorazowy Uchwała nr 190/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 531 akt jednorazowy Uchwała nr 180/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 530 akt jednorazowy Uchwała nr 177/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. nr 115.6.2020 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 115.5.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 115.4.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 526 akt jednorazowy Uchwała nr 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 525 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2020 poz. 524 obowiązujący Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2020 poz. 523 akt jednorazowy Uchwała nr 166/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 522 akt jednorazowy Uchwała nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 521 akt jednorazowy Uchwała nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 520 akt jednorazowy Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 519 akt jednorazowy Uchwała nr 167/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
M.P. 2020 poz. 518 akt jednorazowy Uchwała nr 181/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 517 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie deserów restauracyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 516 obowiązujący Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2020 poz. 515 obowiązujący Uchwała Nr 70 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
M.P. 2020 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. nr 110.19.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. nr 110.18.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisaną w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 511 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisana w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningu personalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 509 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 508 akt jednorazowy Zarządzenie nr 8/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Stanisław Głąbiński
M.P. 2020 poz. 507 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie roli mediów publicznych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 506 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. wzywająca do przestrzegania zasady równości wobec prawa
M.P. 2020 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2020 r. nr 1131.16.2020 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2020 r. nr 1131.15.2020 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 503 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
M.P. 2020 poz. 502 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk
M.P. 2020 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała nr 134/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 500 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 499 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 498 obowiązujący Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2020 poz. 497 obowiązujący Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2020 poz. 496 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 495 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2020 poz. 494 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 493 akt jednorazowy Uchwała nr 135/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 492 akt jednorazowy Uchwała nr 133/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 491 akt jednorazowy Uchwała nr 132/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała nr 131/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 489 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2020 poz. 488 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 487 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 486 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 485 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 484 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
M.P. 2020 poz. 483 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2020 poz. 482 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie potraw grill i barbecue" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2021 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
M.P. 2020 poz. 478 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 477 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 476 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 475 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 473 akt jednorazowy Uchwała nr 130/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 472 akt jednorazowy Uchwała Nr 9/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 471 akt jednorazowy Uchwała Nr 8/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 470 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2020 poz. 469 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 468 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Narodowy Plan Szerokopasmowy"
M.P. 2020 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2020 poz. 466 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2020 poz. 465 uchylony Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2020 poz. 464 akt jednorazowy Zarządzenie nr 7/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - złotówka gdańska Augusta III
M.P. 2020 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 456 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
M.P. 2020 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2020 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 443 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r.
M.P. 2020 poz. 442 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie
M.P. 2020 poz. 441 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta"
M.P. 2020 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 432 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii
M.P. 2020 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 427 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 426 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
M.P. 2020 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. nr 1131.13.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 424 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2020 poz. 423 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
M.P. 2020 poz. 422 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 421 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2020 poz. 420 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2020 poz. 419 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 418 obowiązujący Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu
M.P. 2020 poz. 417 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu
M.P. 2020 poz. 416 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
M.P. 2020 poz. 415 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 413 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej"
M.P. 2020 poz. 412 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 411 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2020 poz. 410 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 409 akt jednorazowy Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie
M.P. 2020 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2020 poz. 407 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2020 poz. 406 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2020 poz. 405 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2020 poz. 404 akt jednorazowy Stanowisko Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 403 obowiązujący Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"
M.P. 2020 poz. 402 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
M.P. 2020 poz. 401 obowiązujący Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2020 poz. 400 obowiązujący Uchwała nr 126/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2020 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2020 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 396 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego, podpisanym w Warszawie dnia 28 sierpnia 2019 r.
M.P. 2020 poz. 395 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego, podpisane w Warszawie dnia 28 sierpnia 2019 r.
M.P. 2020 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 1131.12.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2020 poz. 393 obowiązujący Zarządzenie nr 6/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - kościół Mariacki
M.P. 2020 poz. 392 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 391 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt SK 24/19
M.P. 2020 poz. 390 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2020 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 112.6.2020 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
M.P. 2020 poz. 386 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 29 września 2017 r.
M.P. 2020 poz. 385 obowiązujący Porozumienie z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 29 września 2017 r.
M.P. 2020 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 383 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającym art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.
M.P. 2020 poz. 382 obowiązujący Porozumienie z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.
M.P. 2020 poz. 381 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 380 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 379 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 115.3.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 115.2.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 376 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r. sygn. akt U 2/20
M.P. 2020 poz. 375 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 373 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
M.P. 2020 poz. 372 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
M.P. 2020 poz. 371 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, podpisaną w Rydze dnia 28 maja 2018 r.
M.P. 2020 poz. 370 obowiązujący Umowa między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego, podpisana w Rydze dnia 28 maja 2018 r.
M.P. 2020 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.17.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.16.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.15.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 366 akt jednorazowy Uchwała nr 121/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 365 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.3.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.2.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 1131.5.2020 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 361 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców
M.P. 2020 poz. 360 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców
M.P. 2020 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr 1131.11.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 358 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2014-2019
M.P. 2020 poz. 357 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019
M.P. 2020 poz. 356 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 355 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r.
M.P. 2020 poz. 354 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 353 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
M.P. 2020 poz. 352 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia
M.P. 2020 poz. 351 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2016-2019
M.P. 2020 poz. 350 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 349 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 348 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 347 obowiązujący Zarządzenie Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 346 obowiązujący Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2020 poz. 345 obowiązujący Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2020 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.10.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.9.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała Nr 5/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2020 poz. 341 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2020 poz. 340 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2020 poz. 339 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 338 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 337 akt jednorazowy Uchwała Nr 93/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowaniu potraw" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie wycieczek górskich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 334 obowiązujący Uchwała nr 95/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2020 poz. 333 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 marca 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 332 akt jednorazowy Uchwała nr 59/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 331 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2020 poz. 330 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 329 obowiązujący Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2020 poz. 328 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących transport drogowy
M.P. 2020 poz. 327 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 326 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2020 poz. 325 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 324 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
M.P. 2020 poz. 323 obowiązujący Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2020 poz. 322 akt jednorazowy Uchwała nr 75/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 321 akt jednorazowy Uchwała nr 76/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
M.P. 2020 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała nr 74/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 319 obowiązujący Uchwała nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019
M.P. 2020 poz. 316 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii
M.P. 2020 poz. 315 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 314 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 313 obowiązujący Uchwała nr 60/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 312 akt jednorazowy Uchwała nr 58/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 309 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji
M.P. 2020 poz. 308 akt jednorazowy Uchwała nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 307 obowiązujący Uchwała nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 306 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie
M.P. 2020 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. Nr 115.1.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2019 r.
M.P. 2020 poz. 302 akt jednorazowy Uchwała nr 44/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
M.P. 2020 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.14.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.13.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.12.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r. nr 110.11.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. nr 110.10.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami księgowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami płacowymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wspomaganie obsługi procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 292 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2020 poz. 291 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 290 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 288 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 284 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 283 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
M.P. 2020 poz. 278 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 275 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 265