Position PDFStatus Title
M.P. 2021 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących
M.P. 2021 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej
M.P. 2021 poz. 41 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisaną w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2021 poz. 40 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz, podpisana w Berlinie dnia 27 września 2019 r.
M.P. 2021 poz. 39 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.56.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.55.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 37 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.54.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1130.53.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 35 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 34 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 33 obowiązujący Uchwała nr 2/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2021 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Beaty Fedak
M.P. 2021 poz. 31 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 30 akt jednorazowy Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego pn. "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020"
M.P. 2021 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 26 obowiązujący Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. nr 115.13.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 23 akt jednorazowy Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia "Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020"
M.P. 2021 poz. 22 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza
M.P. 2021 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. nr 110.49.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. nr 110.48.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.47.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.46.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.45.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.44.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 14 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 13 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 12 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 11 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
M.P. 2021 poz. 10 akt jednorazowy Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
M.P. 2021 poz. 9 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 7 obowiązujący Uchwała nr 950/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 6 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
M.P. 2021 poz. 5 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2021 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016-2019
M.P. 2021 poz. 3 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
M.P. 2021 poz. 2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 1 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie