Search

referendum

Number of acts found: 208.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2020 poz. 851 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 1504 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 1444 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2019 poz. 741 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2019 poz. 682 obowiązujący Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2018 poz. 1579 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2018 poz. 1349 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1216 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2017 poz. 850 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt K 10/15
Dz.U. 2016 poz. 1237 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt SK 16/14
Dz.U. 2016 poz. 400 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2015 poz. 2035 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1920 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2015 poz. 1375 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1287 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Dz.U. 2015 poz. 1145 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1134 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Dz.U. 2015 poz. 1099 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą
Dz.U. 2015 poz. 1086 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2015 poz. 1068 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1035 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1034 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2015 poz. 852 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Dz.U. 2015 poz. 318 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2014 poz. 1871 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2013 poz. 706 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym
Dz.U. 2013 poz. 153 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2011 nr 147 poz. 881 obowiązujący Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 777 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 86 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1547 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 573 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 983 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1457 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 59 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2077 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1621 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1223 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1222 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1170 obowiązujący Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 953 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 904 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt K 11/03
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 840 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 835 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich
Dz.U. 2003 nr 85 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 681 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych w referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 677 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 676 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 675 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 670 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 74 poz. 669 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 613 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 388 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 922 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 488 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 490 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie ważności referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 476 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 1997 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 75 poz. 475 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie unieważnienia głosowania w referendum konstytucyjnym przeprowadzonym w dniu 25 maja 1997 r. w obwodach: nr 1 w Lubojnie, nr 1 w Pleśnej i nr 3 w Kutnie.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 353 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 1997 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 31 poz. 174 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w sprawie przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 386 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum gminnym.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o referendum gminnym.
Dz.U. 1996 nr 22 poz. 101 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. o wynikach głosowania i wynikach referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendowej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 795 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym w związku z art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym.
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 2016 poz. 1128 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2016 poz. 700 uchylony Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
M.P. 2016 poz. 647 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2016 poz. 230 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2016 poz. 5 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 759 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 757 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 749 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 730 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 709 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 673 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 672 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 670 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 664 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 663 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 643 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2015 poz. 633 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 632 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 631 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2015 poz. 618 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 616 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2015 poz. 573 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 572 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
M.P. 2012 poz. 353 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2012 poz. 87 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2011 nr 116 poz. 1178 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2008 nr 70 poz. 634 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2007 nr 18 poz. 215 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2007 nr 7 poz. 83 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2004 nr 24 poz. 418 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum
M.P. 2003 nr 45 poz. 687 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 28 poz. 393 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie trybu przesyłania do Państwowej Komisji Wyborczej danych i protokołów głosowania w referendum ogólnokrajowym obejmujących wyniki głosowania z obszaru właściwości komisarza wyborczego
M.P. 2003 nr 28 poz. 392 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 391 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 28 poz. 390 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 389 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 388 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 28 poz. 387 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 27 poz. 384 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez komisje obwodowe po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum przeprowadzanego w ciągu dwóch dni
M.P. 2003 nr 27 poz. 383 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz sposobu wykonania czynności związanych z przerwą w głosowaniu w referendum wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 366 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 22 poz. 330 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 20 poz. 308 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe
M.P. 2003 nr 20 poz. 307 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum
M.P. 2003 nr 20 poz. 306 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 305 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 20 poz. 304 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 303 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
M.P. 2003 nr 20 poz. 302 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym
M.P. 2003 nr 19 poz. 291 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2001 nr 2 poz. 53 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich, powiatowych, gminnych i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego.
M.P. 1997 nr 33 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących zasad postępowania przy dopisywaniu obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 288 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 30 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym wojewódzkim komisjom do spraw referendum wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 29 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie obwodu głosowania za granicą utworzonego dodatkowo dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referednum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 28 popz. 262 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 27 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 27 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania za granicą utworzonych dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 238 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 237 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 236 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
M.P. 1997 nr 24 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich.
M.P. 1997 nr 24 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 20 poz. 204 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1997 nr 20 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1997 nr 18 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających zgłoszenie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o poddanie pod referendum określonej sprawy.
M.P. 1996 nr 62 poz. 572 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 1996 r. w sprawie wytycznych dla organów wyborczych w zakresie przygotowania i przeprowadzania referendum gminnego w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji.
M.P. 1996 nr 55 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie podjęcia przez Rząd działań w związku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 46 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie trybu przekazywania oraz sposobu przechowywania dokumentów z referendum w sprawie odwołania rady gminy.
M.P. 1996 nr 28 poz. 296 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 13 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 10 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1996 nr 8 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referenda w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 91 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 90 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 89 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 7 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1996 r. w sprawie upoważnienia Komisji Ustawodawczej Sejmu do prowadzenia kampanii referendalnej w referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.
M.P. 1996 nr 7 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Narodowego - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 6 poz. 74 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 3 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 326 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1987 nr 36 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. w sprawie wyników ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 34 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Referendum z dnia 30 listopada 1987 r. o wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 33 poz. 281 uznany za uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 października 1987 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji do Spraw Referendum.
M.P. 1987 nr 32 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1987 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotu referendum.
M.P. 1987 nr 30 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1987 r. w sprawie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem w dniu 29 listopada 1987 r. referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 października 1987 r. w sprawie referendum ogólnokrajowego.