Ustawaz dnia 23 czerwca 1971 r.o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Art. 1.

1.

Własność nieruchomości państwowych lub ich części położonych na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych, które w dniu 1 stycznia 1971 r. znajdowały się w wyłącznym faktycznym władaniu osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, przechodzi nieodpłatnie na te osoby prawne.

2.

Przejście własności następuje z mocy prawa z dniem wejścia ustawy w życie i jest wolne od podatków i opłat.

3.

Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości następuje w drodze decyzji właściwego organu do spraw wyznań prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. Wrocławia). Wpis prawa własności w księdze wieczystej następuje bez pobierania opłat.

4.

Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań wyda szczegółowe przepisy zapewniające wykonanie ust. 1 i 3.

Art. 2.

1.

Rada Ministrów może w terminie do dnia 31 grudnia 1973 r. przekazać nieodpłatnie osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych na własność nieruchomości państwowe lub ich części położone na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych, nie odpowiadające warunkom określonym w art. 1 ust. 1, jeżeli są niezbędne do wykonywania celów religijnych.

2.

Rada Ministrów może zwolnić osoby prawne wymienione w ust. 1 od podatków i opłat związanych z przejściem własności oraz od opłat za wpis prawa własności w księdze wieczystej.

Art. 3.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi w odniesieniu do osób prawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 oraz duchownych i pracowników kościelnych na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych zasady i tryb:

1)

umorzenia zaległych należności państwowych, przypadających z tytułu czynszu lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z terenów, budynków i lokali przed dniem wejścia ustawy w życie,

2)

udzielania ulg podatkowych lub dotacji w związku z wpłaconymi należnościami z tytułów, o których mowa w pkt 1.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.