Art. 1.

Znosi się Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.

Art. 2.

1.

Sprawy należące dotychczas do właściwości Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi.

2.

Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia sprawy, które przechodzą do właściwości ministrów wymienionych w ust. 1.

Art. 3.

Tracą moc przepisy art. 1-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi   (Dz. U. z 1960 r. Nr 29, poz. 163 i z 1962 r. Nr 34, poz. 158).

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 marca 1972 r.