Ustawaz dnia 22 marca 1991 r.o zmianie ustawy - Prawo budżetowe

Art. 1.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe   (Dz. U. Nr 4, poz. 18) art. 76 otrzymuje brzmienie:
„ 

Art. 76.

Do czasu uchwalenia odrębnej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zadania tych izb, określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym   (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18), wykonują wojewodowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 1991 r.
 ”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r.