Ustawaz dnia 9 października 1991 r.o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych   (Dz. U. Nr 35, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 § 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 1.

Publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli proponowanie nabycia skierowane jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata, z wyjątkiem:

1)

udostępniania akcji pracownikom na zasadach preferencyjnych, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych   (Dz. U. Nr 51, poz. 298 i z 1991 r. Nr 60, poz. 253),

2)

proponowania nabycia akcji w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa w ilości nie mniejszej niż 10% akcji dla jednego nabywcy.
 ”
 ;

2)

w art. 5 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„ 
Wystawcą świadectwa może być podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, bank lub inna instytucja upoważniona do tego ustawą.
 ”
 ;

3)

w art. 16 w § 1 w pkt 4 po wyrazach „w art. 14 § 1 pkt 3” skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „lub pozbawienia praw publicznych,”;

4)

w art. 18:

a)

w § 1 skreśla się wyrazy „osoba fizyczna”,

b)

w § 3 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„ 

10)

informacje o poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej i przyczynach zaprzestania tej działalności,

11)

ostatni bilans w przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w § 1, w chwili składania wniosku prowadzi działalność w innej dziedzinie.
 ”
 ,

c)

w § 5 po wyrazie „maklerskich” dodaje się wyrazy „co najmniej dwie”;

5)

w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

dopuszczalny zakres i formy działalności maklerskiej oraz związaną z tym wymaganą liczbę osób, o których mowa w art. 18 § 5,
 ”
 ;

6)

w art. 21 wyrazy „Do czynności maklera w zakresie przedsiębiorstwa należy” zastępuje się wyrazami „Przedmiotem przedsiębiorstwa maklerskiego może być”;

7)

w art. 24 w § 3 wyrazy „art. 18 § 6” zastępuje się wyrazami „art. 18 § 3 pkt 11 i § 6”;

8)

w art. 25 § 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 4.

Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
 ”
 ;

9)

w art. 27 skreśla się pkt 1;

10)

w art. 29 w § 1 w zdaniu drugim wyrazy „Osoba fizyczna lub” skreśla się oraz dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Zakazane jest posiadanie przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie udziałów, akcji lub wkładu w innej spółce prowadzącej działalność maklerską.”;

11)

dodaje się art. 29a w brzmieniu:
„ 

Art. 29a.

Dopuszczalne jest posiadanie akcji w więcej niż jednym banku prowadzącym działalność maklerską, o ile posiadane akcje nie powodują istnienia stosunku dominacji.
 ”
 ;

12)

w art. 49:

a)

dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1,

b)

dodaje się § 2 w brzmieniu:
„ 

§ 2.

Emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1, obowiązani są zawiadamiać Komisję o emisji tych papierów.
 ”
 ;

13)

w art. 50 w § 1:

a)

po wyrazie „Komisji” dodaje się przecinek oraz wyrazy „za pośrednictwem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie,”

b)

w pkt 3 wyrazy „wprowadzającego papiery wartościowe do obrotu” zastępuje się wyrazami „oferującego w obrocie papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku”;

14)

w art. 52 w § 2 skreśla się wyrazy „zawartych w prospekcie”;

15)

w art. 71 w § 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„ 

6)

wystawianie świadectw depozytowych.
 ”
 ;

16)

w art. 86 po wyrazach „w art. 73” dodaje się wyrazy „lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 87”;

17)

w art. 92 w § 1 wyrazy „1 000 000 000 złotych” zastępuje się wyrazami „czterokrotność minimalnego kapitału akcyjnego określonego przepisami Kodeksu handlowego”;

18)

w art. 93 w § 1 po wyrazie „ani” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „z wyjątkiem, gdy osoba prawna jest jednoosobowym założycielem spółki”;

19)

po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:
„ 

Art. 119a.

Kto zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 64 § 3, podlega karze grzywny.
 ”
 ;

20)

w art. 122 w § 1 po wyrazach „art. 85” dodaje się przecinek, a wyrazy „i art. 86” zastępuje się wyrazami „art. 86 i art. 87”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.