Ustawaz dnia 15 października 1992 r.o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

1)

tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
  

   Rozdział 4   

Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

2)

po art. 36a dodaje art. 36b w brzmieniu:
„ 

Art. 36b.

1.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, realizacji prawa obywateli do informacji oraz interesu społecznego w radiofonii i telewizji.

2.

Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołują Sejm, Senat i Prezydent.

3.

Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia i uchwały.

4.

Zasady powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej organizacji i sposób działania określa ustawa.
 ”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.