Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 14 listopada 1997 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 34, poz. 146) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego   (Dz. U. Nr 39, poz. 223), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)

ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 34, poz. 146),

2)

ustawą z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych   (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

3)

ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym   (Dz. U. Nr 121, poz. 770)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1)

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego   (Dz. U. Nr 39, poz. 223), który stanowi:
„ 

Art. 5.

1.

Agencja przejmie od Głównego Zarządu Rezerw Państwowych rezerwy państwowe produktów rolnych oraz półproduktów i artykułów żywnościowych, a także środki finansowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej.

2.

Minister Rynku Wewnętrznego, w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, określi szczegółowe zasady, zakres i tryb przekazania rezerw państwowych i środków finansowych, o których mowa w ust. 1.
 ”
 ;

2)

art. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 34, poz. 146), które stanowią:
„ 

Art. 2.

1.

Przedsiębiorstwa przemysłu zbożowo-młynarskiego «PZZ», które w drodze darowizny przekazały nieodpłatnie Agencji magazyny zbożowe, dokonają zmniejszenia funduszu założycielskiego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych   (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27, z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i z 1995 r. Nr 154, poz. 791).

2.

Wygasają zobowiązania przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego «PZZ» lub następców prawnych tych przedsiębiorstw wobec Skarbu Państwa z tytułu spłat kredytów inwestycyjnych dokonanych ze środków budżetu państwa na podstawie poręczenia Ministra Finansów, jeżeli magazyny zbożowe tych przedsiębiorstw zostały przejęte przez Agencję Rynku Rolnego.
 ”
„ 

Art. 6.

Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 6 niniejszej ustawy, obowiązują, nie dłużej niż przez 3 miesiące, dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego   (Dz. U. Nr 39, poz. 223).

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..
 ”
 ;

3)

art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych   (Dz. U. Nr 43, poz. 272), który stanowi:
„ 

Art. 25.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

4)

art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym   (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„ 

Art. 99.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że przepisy art. 12-98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”

Załącznik   -   Tekst jednolity ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

Art. 1.

1.

Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Agencja Rynku Rolnego”, zwaną dalej „Agencją”.

2.

Agencja podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 2.

1.

Agencja posiada osobowość prawną.

2.

Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.

3.

Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji.

Art. 3.

Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 42)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w przypisie 1..

1.

Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

2.

Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Agencja wykonuje w szczególności przez:

1)

interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2)

gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych,

3.

Do zadań Agencji należą także:

1)

analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych,

2)

przedstawianie Radzie Ministrów:

a)

propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku podstawowych produktów rolnych i żywnościowych,

3)

inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych.

4.

Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia zaopiniowany przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Finansów oraz Radę Agencji roczny program działań interwencyjnych, który obejmuje:

1)

listę podstawowych produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych będących przedmiotem oddziaływania Agencji,

2)

prognozę poziomu cen, według których Agencja będzie prowadzić działalność interwencyjną i gospodarkę rezerwami państwowymi,

3)

środki niezbędne na działania interwencyjne.

Art. 4a5)Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy powołanej w przypisie 1..

1.

Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 4, związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych.

2.

Rada Ministrów powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Art. 5.

3.

Agencja przejmie nieodpłatnie magazyny zbożowe o łącznej pojemności 1 mln ton, znajdujące się w zarządzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego „PZZ”.

Art. 6.

18)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1..

Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów.

2.

Prezes Agencji jest organem wykonawczym i zarządzającym Agencji.

Art. 7.

112)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1..

Organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, w skład której wchodzą przewodniczący i 20 członków, powoływani na okres 3 lat.

2.

Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada Agencji.

3.

Członków Rady będących przedstawicielami organizacji producentów rolnych w liczbie 8 osób, producentów związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym, handlu oraz konsumentów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwych organów zainteresowanych organizacji.

413)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1..

Członków Rady będących przedstawicielami administracji państwowej, po jednym przedstawicielu Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Gospodarki4)Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek zainteresowanych ministrów.

Art. 814)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy powołanej w przypisie 1..

1.

Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2.

Statut Agencji reguluje w szczególności:

1)

strukturę organizacyjną Agencji,

2)

zasady tworzenia oddziałów terenowych,

3)

zadania oraz zasady działania Rady Agencji,

4)

zasady udzielania pełnomocnictw,

5)

szczegółowe zasady gospodarki finansowej,

6)

system kontroli wewnętrznej,

7)

procedury działalności interwencyjnej,

8)

procedury ustalania ceny minimalnej,

9)

zasady udziału Agencji w spółkach prawa handlowego.

Art. 915)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy powołanej w przypisie 1..

1.

Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i ewidencję księgową, dotyczącą gospodarowania rezerwami państwowymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne i niniejszą ustawą.

2.

Agencja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów.

3.

Przychodami Agencji są dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy z działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych, darowizn oraz inne wpływy.

4.

Przychody określone w ust. 3 Agencja przeznacza na realizację zadań określonych w art. 4 oraz na funkcjonowanie Agencji.

5.

Zasady wynagradzania pracowników określa Prezes Agencji Rynku Rolnego w zakładowym regulaminie wynagradzania.

Art. 1217)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 1..

Techniczno-organizacyjną obsługę Prezesa Agencji sprawuje biuro Agencji, zwane „Centralą”.

Art. 12a18)Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w przypisie 1..

Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego.

Art. 13.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.19)Ustawa została ogłoszona dnia 21 czerwca 1990 r.
1)
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 146), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r.
2)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w przypisie 1.
3)
W brzmieniu ustalonym przez art. 44 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r.
4)
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
5)
Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy powołanej w przypisie 1.
6)
Zamieszczony w obwieszczeniu.
7)
Przez art. 11 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), która weszła w życie z dniem 15 maja 1997 r.
8)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.
9)
Przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.
10)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.
11)
Obecnie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stosownie do art. 1 pkt 7 lit. a) uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 80, poz. 779), która weszła w życie z dniem 28 października 1997 r., oraz do art. 1 pkt 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 82, poz. 794), która weszła w życie z dniem 6 listopada 1997 r.
12)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.
13)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.
14)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy powołanej w przypisie 1.
15)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy powołanej w przypisie 1.
16)
Przez art. 1 pkt 8 ustawy powołanej w przypisie 1.
17)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 1.
18)
Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w przypisie 1.
19)
Ustawa została ogłoszona dnia 21 czerwca 1990 r.