Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 16 czerwca 1998 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Jadwiga Skórzewska-Łosiak - przewodniczący,
Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca,
Andrzej Mączyński,
protokolant: Joanna Szymczak
po rozpoznaniu w dniach 2 i 16 czerwca 1998 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że:

1)

§ 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   (Dz. U. Nr 154, poz. 797, z 1996 r. Nr 107, poz. 506Nr 157, poz. 805 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 389) w zakresie, w jakim ma on nadal zastosowanie do wymiaru przez organy skarbowe podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,

2)

§ 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   (Dz. U. Nr 156, poz. 1024)
zostały ustanowione przez Ministra Finansów z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 i art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943Nr 162, poz. 1104), co narusza art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym   (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488), a po wejściu w życie z dniem 17 października 1997 r. Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.   (Dz. U. Nr 78, poz. 483) narusza art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
orzeka:
§ 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) nie jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w części dotyczącej pkt 1 wniosku wskutek jego cofnięcia.