Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 23 marca 1999 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Wiesław Johann - przewodniczący,
Teresa Dębowska-Romanowska,
Lech Garlicki,
Stefan J. Jaworski,
Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca,
protokolant - Joanna Szymczak
po rozpoznaniu w dniu 23 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że normy prawne wynikające z art. 29 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym   (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz art. 104a ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r.   (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późn. zm.), w zakresie, w jakim odnoszą się do podatników prowadzących apteki, są niezgodne z Konstytucją, albowiem naruszają:

1)

konstytucyjnie gwarantowane każdemu człowiekowi prawo do ochrony życia i zdrowia wynikające z art. 38 i art. 68 ust. 1 Konstytucji oraz

2)

konstytucyjne zasady: zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez to państwo prawa oraz proporcjonalności, będące składową konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, wypływającej z art. 2 Konstytucji,
orzeka: