Ustawaz dnia 12 października 2000 r.o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej   (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 w ust. 3 po wyrazach „w odrębnych ustawach” dodaje się wyrazy „oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych”;

2)

w art. 13 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1)

imię i nazwisko inspektora prowadzącego kontrolę, imiona i nazwiska pracowników jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej wykonujących czynności kontrolne, osób uprawnionych na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a w wypadku dokonywania kontroli wykorzystania środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej jako bezzwrotna pomoc zagraniczna - imię i nazwisko przedstawiciela organów Unii Europejskiej upoważnionego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych, jeżeli taki przedstawiciel będzie brał udział w kontroli,
 ”
 ;

3)

w art. 17 w ust. 5 wyrazy „Inspektor oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych” zastępuje się wyrazami „Inspektor, osoby dokonujące czynności kontrolnych, o których mowa w art. 38 ust. 3, oraz osoby, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej   (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178) dodaje się art. 17a w brzmieniu:
„ 

Art. 17a.

W czynnościach kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej mogą uczestniczyć:

1)

specjaliści z danej dziedziny powołani do określonych czynności kontrolnych lub biegli,

2)

osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

3)

upoważnieni przez Generalnego Inspektora Celnego przedstawiciele organów Unii Europejskiej - w zakresie kontroli mogących mieć związek z dochodami Unii Europejskiej.
 ”

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.