Ustawaz dnia 26 października 2000 r.o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Art. 1.

Ustawa określa sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Art. 2.

Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, zwanego dalej „PKB”, polega na oszacowaniu trzech równych co do wartości kategorii makroekonomicznych, określających PKB poprzez:

1)

rozmiary działalności produkcyjnej,

2)

końcowy rezultat działalności produkcyjnej,

3)

sumę dochodów pierwotnych.

Art. 3.

1.

PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 1, obliczany jest w cenach rynkowych i równa się sumie wartości dodanej krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów.

2.

PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2, obliczany jest jako suma popytu finalnego, tj. spożycia, akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą.

3.

PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 3, obliczany jest jako suma dochodów pierwotnych jednostek krajowych uzyskiwanych przez sektory instytucjonalne działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochodów pierwotnych netto sektora zagranica.

Art. 4.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową metodykę obliczania wartości rocznego PKB, w tym w szczególności kategorie, jednostki klasyfikacyjne i schematy rachunków stosowane do obliczania PKB, uwzględniając obowiązujące standardy międzynarodowe.

Art. 5.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza wartość rocznego PKB w sposób, o którym mowa w art. 2 i art. 3, zgodnie z metodyką, o której mowa w art. 4, i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pierwszy szacunek za dany rok w terminie do dnia 15 maja roku następnego.

Art. 6.

1.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca zgodnie z metodyką, o której mowa w art. 4, za okres ostatnich trzech lat dla obszarów określonych w trybie ust. 2 i ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, obszary, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3).

3.

W pierwszych trzech latach obowiązywania ustawy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest obowiązany do obliczenia i ogłoszenia szacunku PKB, o którym mowa w ust. 1:

1)

za rok 1998 - w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.,

2)

za lata 1998-1999 - w terminie do dnia 31 października 2001 r.,

3)

za lata 1998-2000 - w terminie do dnia 31 października 2002 r.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.