Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 17 października 2000 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Zdzisław Czeszejko-Sochacki - przewodniczący,
Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca,
Lech Garlicki,
Jerzy Ciemniewski,
Marian Zdyb,
protokolant: Joanna Szymczak,
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2000 r. skargi Mariana Kozłowskiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: pełnomocnika skarżącego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności z art. 2, art. 20, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przepisu art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
orzeka: