Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 13 marca 2001 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marian Zdyb - przewodniczący,
Teresa Dębowska-Romanowska,
Lech Garlicki - sprawozdawca,
Stefan J. Jaworski,
Krzysztof Kolasiński,
protokolant: Joanna Szymczak,
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2001 r. sprawy z wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że:

1)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu   (Dz. U. Nr 162, poz. 1139 i z 1999 r. Nr 45, poz. 443) w części określonej pod liczbą 12 „Wykazu inwestycji centralnych podlegających przejęciu przez samorządy województw i powiaty z dniem 1 stycznia 1999 r.”, stanowiącego załącznik do powołanego rozporządzenia, nie jest zgodne z:

a)

art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną   (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312),

b)

art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041),

2)

art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną   (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312) nie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
orzeka:
Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną   (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
a ponadto:
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym   (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) postanawia umorzyć - z uwagi na niedopuszczalność orzekania - postępowanie w sprawie zbadania zgodności załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu   (Dz. U. Nr 162, poz. 1139 i z 1999 r. Nr 45, poz. 443): Wykaz inwestycji centralnych podlegających przejęciu przez samorządy województw i powiaty z dniem 1 stycznia 1999 r. - w części oznaczonej lp. A.12.
Marian Zdyb
Teresa Dębowska-Romanowska
Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski
Krzysztof Kolasiński