Ustawaz dnia 17 lipca 2002 r.o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego   (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:
„ 

Art. 4b.

1.

Agencja, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów programu, może przekazać za częściową odpłatnością albo bezpłatnie część zapasów produktów rolnych i ich przetworów oraz produktów i półproduktów żywnościowych na potrzeby:

1)

niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szpitali, jednostek wojskowych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zakładów karnych,

2)

organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub udzielających pomocy humanitarnej.

2.

Program, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje Rada Ministrów, uwzględniając sytuację na rynkach rolnych, stan zapasów i rezerw Agencji Rynku Rolnego, terminy przydatności do spożycia produktów rolnych i spożywczych oraz konieczny nadzór nad ich rozdziałem, określając w szczególności:

1)

zaopiniowany przez Radę Agencji Rynku Rolnego limit wartościowy i ilościowy artykułów rolnych i spożywczych możliwych do przekazania z zapasów Agencji w danym roku budżetowym,

2)

kryteria udzielania pomocy w formie bezpłatnej,

3)

kryteria udzielania pomocy za częściową odpłatnością,

4)

zasady oceny przez właściwych ministrów składanych wniosków.

3.

Po przyjęciu programu Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz właściwymi ministrami, ustala w szczególności:

1)

rodzaj i ilość produktów przekazywanych poszczególnym podmiotom,

2)

termin i sposób przekazania produktów.

4.

Prezes Agencji ogłasza corocznie, do dnia 31 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o realizacji zadań Agencji wynikających z programu, o którym mowa w ust. 1.
 ”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.