Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 26 marca 2002 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marek Safjan - przewodniczący,
Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,
Teresa Dębowska-Romanowska,
Marian Grzybowski,
Wiesław Johann,
Krzysztof Kolasiński,
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,
Marek Mazurkiewicz,
Andrzej Mączyński,
Janusz Niemcewicz,
Jadwiga Skórzewska-Łosiak,
Jerzy Stępień,
Mirosław Wyrzykowski,
Marian Zdyb,
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Grażyna Szałygo,
po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2002 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza i Grażyny Gołębiewskich, z udziałem przedstawicieli uczestników postępowania: skarżących, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, o stwierdzenie niezgodności art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) z art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
orzeka:
Art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800) jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto postanawia:
wniosek pełnomocnika skarżących rozszerzający zakres skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozostawić bez rozpoznania.