Ustawaz dnia 23 maja 2002 r.o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej   (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

4.

Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli.
 ”
 ;

2)

w art. 46 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„ 

5)

dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.
 ”
 ;

3)

w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji rządowej lub właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.
 ”
 ;

4)

w art. 86:

a)

wyrazy „przedstawicielstwa za granicą” zastępuje się wyrazami „urzędu konsularnego”,

b)

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„ 
Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzecząpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje ratyfikowana umowa międzynarodowa przyznająca wzajemność.
 ”

Art. 2.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403) w art. 24 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„ 

4)

wydaje zaświadczenia, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej   (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 115, poz. 995).
 ”

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.