Ustawaz dnia 6 stycznia 2005 r.o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora   (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

1)

po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„ 

Art. 5a.

Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy.
 ”
 ;

2)

w art. 23 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„ 

10a.

W przypadku, o którym mowa w art. 5a, prawa i obowiązki posła i senatora wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą odpowiednio na Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.
 ”
 .

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.