Ustawaz dnia 29 grudnia 2005 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1.

1)

w art. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„ 

3)

zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

4)

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 ”
 ;

2)

w art. 9 uchyla się ust. 5;

3)

dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„ 

   Rozdział 2a   

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Art. 15b.

1.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

2.

Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

3.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Art. 15c.

Do świadczenia rodzinnego określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 3-5.
 ”
 ;

4)

dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„ 

Art. 22a.

1.

Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

2.

Do zapomogi, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7.

3.

Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.

4.

W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.

5.

Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy.
 ”
 ;

5)

w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, 14-16 i 15b.
 ”
 .

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260.