Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 26 marca 2007 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Wojciech Hermeliński - przewodniczący,
Jerzy Ciemniewski,
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,
Janusz Niemcewicz,
Mirosław Wyrzykowski,
protokolant: Grażyna Szałygo,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.) z art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji,
orzeka:
Art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775) jest niezgodny z art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.