Ustawaz dnia 11 maja 2007 r.o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.

Art. 1.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych   (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660.) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6:

a)

w ust. 1:
 •   -  
  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „ 

  1)

  urzędnicy służby cywilnej;
   ”
   ,
 •   -  
  w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
  „ 

  5)

  osoby posiadające stopień naukowy doktora.
   ”
   ,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Przynależność do państwowego zasobu kadrowego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dziesięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu kadrowego.
 ”
 ;

2)

w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7)

posiada co najmniej trzyletni staż pracy;
 ”
 .

Art. 2.

W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego   (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w art. 6:

a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1)

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego - w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;
 ”
 ,

b)

uchyla się ust. 2,

c)

w ust. 6 uchyla się pkt 2.

Art. 3.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej   (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 27 uchyla się ust. 5.

Art. 4.

Osobom należącym do państwowego zasobu kadrowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się dotychczasowy okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego.

Art. 5.

1.

Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wysokie stanowisko państwowe w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzą w skład państwowego zasobu kadrowego, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż pracy.

2.

Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się również osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na wysokich stanowiskach państwowych w Centrum Doradztwa Rolniczego.

3.

Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje się na wysokie stanowisko państwowe na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 albo przenosi się na stanowisko odpowiadające wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby w ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4.

Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają wpisowi do ewidencji osób należących do państwowego zasobu kadrowego prowadzonej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660.