Wyrok Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 1 grudnia 2008 r.

Treść wyroku

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Janusz Niemcewicz - przewodniczący,
Marek Kotlinowski - sprawozdawca,
Marek Mazurkiewicz,
Mirosław Wyrzykowski,
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lipca i 1 grudnia 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, czy art. 39823 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 176 ust. 1, art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
orzeka:
Art. 39823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego   (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.