Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Oraz Ministra Sprawiedliwościz dnia 17 października 2012 r.w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 64i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb - zwanych dalej „pojazdami nienormatywnymi”.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

ustawa - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2)

organizator transportu - kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej albo jednostki ochrony przeciwpożarowej, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację przejazdu pojazdu nienormatywnego.

§ 3.

1.

Organizator transportu jest obowiązany do opracowania planu przejazdu pojazdu nienormatywnego, który to plan uwzględnia w szczególności:

1)

termin oraz adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a jeżeli przejazd rozpoczyna się lub kończy poza granicami kraju - nazwę przejścia granicznego, przez które będzie dokonywany przejazd;

2)

trasę i harmonogram przejazdu;

3)

czas i miejsce postoju;

4)

rodzaj i masę ładunku;

5)

markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy;

6)

wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, wraz z ładunkiem i bez ładunku;

7)

rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku;

8)

liczbę pojazdów jadących w kolumnie oraz długość kolumny;

9)

sposób pilotowania, o ile jest wymagane;

10)

czas przejazdu po jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu;

11)

sposób zabezpieczenia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym uzgodniony z właściwym zarządcą drogi;

12)

warunki przejazdu po drogowym obiekcie inżynierskim, w zależności od potrzeb:

a)

ograniczenia lub wyeliminowania ruchu innych pojazdów na obiekcie,

b)

ograniczenia prędkości przejazdu,

c)

sposobu przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni,

d)

sposobu przeciągania przyczepy za pomocą liny,

e)

sposobu dodatkowego podparcia przęsła,

f)

sposobu ominięcia wiaduktu nad linią kolejową objazdem w poziomie szyn;

13)

nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonywany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, oraz informacje o numerach kontaktowych telefonów osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią realizację przejazdu oraz organizatora transportu.

2.

Jeżeli przejazd tego samego pojazdu, zespołu pojazdów lub kolumny pojazdów nienormatywnych odbywa się wielokrotnie po tej samej trasie, w planie przejazdu wskazuje się, oprócz danych określonych w ust. 1, liczbę i harmonogramy poszczególnych przejazdów oraz czasy i miejsca postojów.

3.

Organizator transportu ustala harmonogram przejazdu tak, aby zminimalizować utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności wymiary pojazdu (zespołu pojazdów) nienormatywnego, liczbę pojazdów w kolumnie oraz jej długość. Zaplanowany w trakcie przejazdu postój pojazdów nienormatywnych powinien odbywać się poza jezdnią i poboczem drogi.

4.

Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać organom kontroli ruchu potwierdzoną za zgodność przez organizatora transportu kopię planu przejazdu.

§ 4.

1.

Jeżeli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z wielkości określonych w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy lub naciski osi pojazdu nienormatywnego przekraczają wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, organizator transportu, z zastrzeżeniem ust. 2, jest obowiązany wystąpić, na 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy właściwego dla drogi, po której będzie odbywał się przejazd, o uzgodnienie w zakresie planowanego terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2.

Organizator transportu planujący przejazd przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem nienormatywnym, który nie przekracza wielkości określonych w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy, lecz którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany wystąpić, na 7 dni przed planowanym terminem przejazdu, do zarządcy drogi właściwego dla tego mostu lub wiaduktu, o uzgodnienie w zakresie planowanego terminu i trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego.

§ 5.

1.

Przejazd pojazdu nienormatywnego podlega zgłoszeniu właściwemu ze względu na trasę przejazdu komendantowi wojewódzkiemu Policji lub Komendantowi Stołecznemu Policji, jeżeli pojazd ten przekracza wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)

plan przejazdu pojazdu nienormatywnego;

2)

informację o uzgodnieniu trasy przejazdu z właściwymi zarządcami dróg.

3.

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje pisemnie organizator transportu, za pomocą telefaksu lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną (e-mail), nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem przejazdu.

4.

W razie zmiany danych zawartych w planie przejazdu organizator transportu niezwłocznie powiadamia organ, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

1.

Przepisów § 3-5 nie stosuje się, jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa się w związku z działaniami formacji, do której ten pojazd należy, w okresie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej albo w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej lub akcji związanej z przywracaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.

Jeżeli przejazd, o którym mowa w ust. 1, wymaga pilotowania, niezwłocznie powiadamia się o nim właściwego ze względu na trasę przejazdu komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, podając planowaną trasę i czas przejazdu.

§ 7.

1.

Pilotowanie pojazdów w przypadkach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy, wykonywane jest pojazdem (pojazdami) jednostek organizacyjnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej albo jednostek ochrony przeciwpożarowej również wtedy, gdy pilotowane pojazdy należą do wymienionych formacji lub innych jednostek organizacyjnych.

2.

Jeżeli ze względów organizacyjnych lub technicznych pilotowanie nie może być wykonane pojazdem, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się pilotowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

§ 8.

1.

Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego powoduje lub mógłby spowodować istotne utrudnienie w ruchu drogowym lub zagrożenie jego bezpieczeństwa, przejazd wstrzymuje się.

2.

Przejazd wstrzymuje, a po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie - wznawia:

1)

komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji, właściwy ze względu na trasę przejazdu;

2)

kierujący pojazdem, a w przypadku pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego - pilot.

3.

Kierujący pojazdem nienormatywnym niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków łączności, powiadamia organizatora transportu o wstrzymaniu i wznowieniu przejazdu pojazdu nienormatywnego.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1454 oraz z 2011 r. Nr 243, poz. 1448).