Rozporządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 23 października 2012 r.w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 2)Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej   (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zwanego dalej „przetargiem”, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej;

2)

wzór deklaracji przetargowej.

§ 2.

1.

Podmiot przystępujący do przetargu składa ofertę przetargową w zaklejonej kopercie w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej „ustawą”.

2.

Oferty przetargowe złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

§ 3.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty przetargowej.

§ 4.

Prezes URE przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert przetargowych powołuje komisję przetargową, zwaną dalej „komisją”, do przeprowadzenia przetargu.

§ 5.

1.

Komisja składa się z co najmniej 5 członków wyznaczanych przez Prezesa URE spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu.

2.

Członkiem komisji nie może być osoba, która:

1)

pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem przystępującym do przetargu lub z osobą uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu;

2)

w okresie 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem przystępującym do przetargu lub była członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu;

3)

pozostaje z podmiotem przystępującym do przetargu lub z osobą uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności;

4)

została prawomocnie skazana za przestępstwo pozostające w związku z przetargiem, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

§ 6.

1.

Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2.

2.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący komisji i przekazuje je Prezesowi URE. Oświadczenie składane przez przewodniczącego komisji odbiera Prezes URE.

3.

Członek komisji do czasu zakończenia jej prac powiadamia niezwłocznie przewodniczącego komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Przewodniczący komisji powiadomienie to przekazuje niezwłocznie Prezesowi URE.

§ 7.

1.

Prezes URE odwołuje członka komisji w przypadku:

1)

niezłożenia przez członka komisji pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;

2)

ujawnienia, że w stosunku do członka komisji zachodzi okoliczność, o której mowa w § 5 ust. 2;

3)

złożenia przez członka komisji pisemnej rezygnacji z członkostwa w komisji.

2.

W miejsce odwołanego członka komisji Prezes URE powołuje niezwłocznie nowego członka komisji. Przepisy ust. 1 i 3 oraz § 5 i 6 stosuje się do nowego członka komisji.

3.

Członkowie komisji składają pisemne zobowiązanie do nieujawniania informacji uzyskanych w związku z pracami komisji.

§ 8.

1.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji oraz dokonuje podziału zadań pomiędzy jej członków.

2.

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

§ 9.

1.

Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.

2.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 10.

1.

Komisja dokonuje otwarcia ofert przetargowych w dniu przeprowadzenia przetargu wynikającym z art. 16 ust. 4 ustawy.

2.

Po otwarciu ofert przetargowych komisja sprawdza, czy oferta zawiera prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową oraz audyt efektywności energetycznej, a także czy zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, zgłoszone do przetargu, spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ustawy.

3.

Komisja odrzuca ofertę przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2:

1)

oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej;

2)

zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

4.

Komisja przyporządkowuje poszczególne oferty przetargowe, które nie zostały odrzucone, do kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy, dla których jest organizowany przetarg, a następnie wyznacza na podstawie tych ofert średnią wartość efektu energetycznego dla przetargu organizowanego w każdej z kategorii przedsięwzięć, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

5.

Komisja rozstrzyga przetarg, wybierając w każdej z kategorii przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4, oferty przetargowe, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającego się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, począwszy od oferty przetargowej, w której zadeklarowano najwyższą wartość efektu energetycznego, i kończąc na ofercie przetargowej, w której zadeklarowano wartość efektu energetycznego wyższą lub równą iloczynowi oferowanej średniej wartości efektu energetycznego oraz wartości współczynnika akceptacji ofert.

§ 11.

1.

Z przebiegu przeprowadzonego przetargu komisja sporządza protokół, który zawiera:

1)

oznaczenie daty i miejsca:

a)

składania ofert przetargowych,

b)

otwarcia ofert przetargowych,

c)

rozstrzygnięcia przetargu;

2)

imiona i nazwiska członków komisji ze wskazaniem ich funkcji oraz czynności, w których brali udział;

3)

liczbę złożonych ofert przetargowych;

4)

wskazanie ofert przetargowych:

a)

odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,

b)

wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,

c)

niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania;

5)

podpisy członków komisji, a w przypadku braku podpisu - wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2.

Komisja załącza do protokołu dokumentację z przeprowadzonego przetargu.

§ 12.

1.

Komisja przekazuje protokół, o którym mowa w § 11 ust. 1, Prezesowi URE.

2.

Prezes URE niezwłocznie zamieszcza protokół, o którym mowa w § 11 ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

§ 13.

Wzór deklaracji przetargowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64).

Załącznik   -   Deklaracja przetargowa (wzór)