Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 13 listopada 2012 r.w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne 2)Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2012 r. pod numerem 2012/0402/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych   (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami przeładunkowymi towarów niebezpiecznych.

§ 2.

1.

Na parkingu, o którym mowa w § 1, wyznacza się:

1)

co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m × 20 m;

2)

miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m × 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających.

2.

Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków.

§ 3.

1.

Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku, o których mowa w § 2 ust. 1:

1)

nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:

a)

30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,

b)

40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,

c)

300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,

d)

15 m od obiektów, o których mowa w lit. a, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,

e)

150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m;

2)

nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych;

3)

powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych.

2.

Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód.

3.

Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.

4.

Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku zapewnia się dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie dróg pożarowych.

§ 4.

1.

Parking, o którym mowa w § 1, wyposaża się w:

1)

odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;

2)

sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:

a)

gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2,

b)

dwie gaśnice proszkowe 6 kg,

c)

2 koce gaśnicze,

d)

skrzynię zawierającą co najmniej 1 m3 piasku,

e)

substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające;

3)

dostęp do bieżącej wody.

2.

Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
2)
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2012 r. pod numerem 2012/0402/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1567), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).