Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 14 grudnia 2012 r.w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

Treść rozporządzenia

§ 1.

Opłata egzaminacyjna za udział w egzaminie notarialnym jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym   (Dz. U. Nr 244, poz. 2078 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 116).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.