Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 29 marca 2012 r.w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

wykaz kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu;

2)

wykaz kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych;

3)

sposób zastosowania kodów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

1.

Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu stosuje się kod odpowiadający tej kwalifikacji.

2.

W przypadku gdy danej kwalifikacji prawnej czynu zabronionego nie odpowiada żaden kod, stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwego lub najbardziej zbliżonego kodu kwalifikacji prawnej czynu zabronionego. W przypadku braku takiego kodu stosuje się kod „pozostałe przestępstwa”.

3.

Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1.

Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający każdej z orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych.

2.

W przypadku gdy orzeczonej karze i środkowi karnemu, jak również środkowi zabezpieczającemu, wychowawczemu, poprawczemu i wychowawczo-leczniczemu nie odpowiada żaden kod, stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwego lub najbardziej zbliżonego kodu kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych. W przypadku braku takiego kodu stosuje się kod „pozostałe kary i środki”.

3.

Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Kwalifikacjom prawnym czynów zabronionych, karom, środkom karnym, jak również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym i wychowawczo-leczniczym kody przyporządkowuje Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.

Załącznik nr 1   -   Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu


Parametry
Stadium popełnienia przestępstwa
dokonanie czynu
C
usiłowanie lub przygotowywanie
A
dane nieprzekazywane
Ø
Stopień udziału
sprawca
M
pomocnictwo lub podżeganie/organizacja, spiskowanie
H
dane nieprzekazywane
Ø
Wyłączenie odpowiedzialności karnej
niepoczytalność lub ograniczona poczytalność
S
Recydywa
R
     


Kod
Kategorie i podkategorie przestępstw
0100 00
kategoria otwarta
Zbrodnie należące do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
0101 00
Ludobójstwo
0102 00
Zbrodnie przeciwko ludzkości
0103 00
Zbrodnie wojenne
0200 00
kategoria otwarta
Udział w organizacji przestępczej
0201 00
Kierowanie organizacją przestępcza
0202 00
Świadomy udział w przestępczej działalności organizacji przestępczej
0203 00
Świadomy udział w nięprzęstępczęj działalności organizacji przestępczej
0300 00
kategoria otwarta
Terroryzm
0301 00
Kierowanie grupa terrorystyczna
0302 00
Świadomy udział w działalności grupy terrorystycznej
0303 00
Finansowanie terroryzmu
0304 00
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym
0305 00
Rekrutacja na potrzeby terroryzmu lub szkolenie terrorystyczne
0400 00
kategoria otwarta
Handel ludźmi
0401 00
Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z praca lub świadczeniem usług
0402 00
Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z prostytucja lub innymi formami wykorzystywania seksualnego
0403 00
Handel ludźmi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek
0404 00
Handel ludźmi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub pracy przymusowej
0405 00
Handel małoletnimi w celu wyzysku związanego z praca lub świadczeniem usług
0406 00
Handel małoletnimi w celu wyzysku osób związanego z prostytucja lub innymi formami wykorzystywania seksualnego
0407 00
Handel małoletnimi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek
0408 00
Handel małoletnimi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub pracy przymusowej
0500 00
kategoria otwarta
Nielegalny obrót(1) i inne przestępstwa związane z bronią, bronią palną, częściami i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi
0501 00
Nielegalny wyrób broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych
0502 00
Nielegalny obrót krajowy bronią, bronią palna, częściami i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi(2)
0503 00
Nielegalny wywóz lub przywóz broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych
0504 00
Posiadanie lub używanie bez zezwolenia broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji i materiałów wybuchowych
0600 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko środowisku
0601 00
Niszczenie lub uszkadzanie chronionych gatunków fauny i flory
0602 00
Bezprawne zanieczyszczanie powietrza, gleby lub wody substancjami lub promieniowaniami jonizującymi
0603 00
Przestępstwa związane z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi
0604 00
Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem(1) zwierzętami lub roślinami pozostającymi pod ochrona gatunkowa lub częściami tych zwierząt lub roślin
0605 00
Nieumyślne przestępstwa przeciwko środowisku
0700 00
kategoria otwarta
Przestępstwa związane z narkotykami lub prekursorami oraz inne przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu
0701 00
Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem(3) substancjami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami nięprzęznaczonymi wyłącznie na użytek własny
0702 00
Nielegalne zażywanie narkotyków oraz ich nabywanie, posiadanie, wytwarzanie lub produkowanie wyłącznie na użytek własny
0703 00
Pomaganie w nielegalnym używaniu substancji odurzających lub substancji psychotropowych lub nakłanianie do takiego używania
0704 00
Wyrób lub produkcja środków odurzających nieprzeznaczonych wyłącznie na użytek własny
0800 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
0801 00
Zabójstwo
0802 00
Zabójstwo - typy kwalifikowane(4)
0803 00
Nieumyślne spowodowanie śmierci
0804 00
Zabójstwo noworodka przez matkę
0805 00
Nielegalne przerwanie ciąży
0806 00
Nielegalna eutanazja
0807 00
Przestępstwa związane z popełnieniem samobójstwa
0808 00
Akt przemocy skutkujący śmiercią
0809 00
Spowodowanie ciężkiego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub trwałego kalectwa
0810 00
Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub trwałego kalectwa
0811 00
Spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała
0812 00
Nieumyślne spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała
0813 00
Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała
0814 00
Tortury
0815 00
Nieudzielenie pomocy
0816 00
Przestępstwa związane z pobieraniem organów lub tkanek ludzkich bez zezwolenia lub zgody
0817 00
Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem(3) ludzkimi organami lub tkankami
0818 00
Przemoc domowa lub groźby
0900 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko wolności osobistej, godności osobistej lub innym chronionym dobrom,
w tym rasizm i ksenofobia
0901 00
Porwanie, porwanie dla okupu, bezprawne przetrzymywanie
0902 00
Bezprawne zatrzymanie lub pozbawienie wolności przez organ publiczny
0903 00
Wzięcie zakładnika
0904 00
Porwanie statku powietrznego lub wodnego
0905 00
Znieważenie i zniesławienie
0906 00
Groźby karalne
0907 00
Przymus, wywieranie nacisku, nękanie, molestowanie lub agresja psychiczna lub emocjonalna
0908 00
Wymuszenie
0909 00
Wymuszenie - typ kwalifikowany
0910 00
Nielegalne wkroczenie na teren prywatny
0911 00
Naruszenie prywatności inne niż nielegalne wkroczenie na teren prywatny
0912 00
Przestępstwa przeciwko ochronię danych osobowych
0913 00
Nielegalne przechwytywanie danych lub przekazywanych informacji
0914 00
Dyskryminacja z powodu płci, rasy, orientacji seksualnej, wyznania lub pochodzenia etnicznego
0915 00
Publiczne nawoływanie do dyskryminacji rasowej
0916 00
Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych
0917 00
Szantaż
1000 00
kategoria otwarta
Przestępstwa seksualne
1001 00
Zgwałcenie
1002 00
Zgwałcenie - typ kwalifikowany(5), inny niż zgwałcenie małoletniego
1003 00
Napaść na tle seksualnym
1004 00
Doprowadzenie do uprawiania prostytucji lub do czynności seksualnej
1005 00
Nieobyczajne obnażanie się
1006 00
Molestowanie seksualne
1007 00
Nakłanianie przez prostytutkę do czynu nierządnego
1008 00
Seksualne wykorzystywanie dzieci
1009 00
Przestępstwa związane z pornografia dziecięca lub nieobyczajnymi wizerunkami małoletnich
1010 00
Zgwałcenie małoletniego
1011 00
Napaść na tle seksualnym na małoletniego
1100 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko prawu rodzinnemu
1101 00
Nielegalne stosunki seksualne bliskich członków rodziny
1102 00
Poligamia
1103 00
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
1104 00
Zaniedbywanie lub porzucenie małoletniego lub osoby niepełnosprawnej
1105 00
Niepodporządkowanie się nakazowi wydania małoletniego lub uprowadzenie małoletniego
1200 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko państwu, porządkowi publicznemu, wymiarowi sprawiedliwości lub funkcjonariuszem publicznym
1201 00
Szpiegostwo
1202 00
Zdrada stanu
1203 00
Przestępstwa dotyczące wyborów i referendum
1204 00
Zamach na życie lub zdrowie głowy państwa
1205 00
Znieważenie państwa, narodu lub symboli państwowych
1206 00
Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub opór wobec niego
1207 00
Zmuszenie funkcjonariusza publicznego do określonego zachowania lub wywieranie na niego nacisku
1208 00
Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub grożenie funkcjonariuszowi publicznemu
1209 00
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, zakłócanie spokoju publicznego
1210 00
Przemoc podczas imprez sportowych
1211 00
Kradzież dokumentów publicznych lub administracyjnych
1212 00
Zakłócanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub nadużywanie prawa, składanie fałszywych zawiadomień o przestępstwie lub zeznań w toku postępowania karnego lub sądowego, krzywoprzysięstwo
1213 00
Bezprawne podawanie się za inna osobę lub funkcjonariusza publicznego
1214 00
Ucieczka z aresztu lub więzienia
1300 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko własności publicznej lub interesem publicznym
1301 00
Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń publicznych, z zabezpieczenia społecznego lub rodzinnych
1302 00
Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń, subwencji i dotacji europejskich
1303 00
Przestępstwa związane z nielegalnym hazardem
1304 00
Udaremnianie lub utrudnianie przetargów publicznych
1305 00
Łapownictwo czynne lub bierne urzędnika publicznego, osoby pełniącej funkcję publiczna lub organu publicznego
1306 00
Przywłaszczenie, sprzeniewierzenie lub inne bezprawne użycie majątku przez funkcjonariusza publicznego
1307 00
Nadużycie stanowiska przez urzędnika publicznego
1400 00
kategoria otwarta
Przestępstwa podatkowe i celne
1401 00
Przestępstwa podatkowe
1402 00
Przestępstwa celne
1500 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i handlowemu
1501 00
Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności lub pozorna niewypłacalność
1502 00
Nadużycia księgowe, przywłaszczenie, ukrywanie aktywów lub niezgodne z prawem zwiększenie wartości pasywów firmy
1503 00
Naruszenie zasad konkurencji
1504 00
Pranie dochodów pochodzących z przestępstwa
1505 00
Łapownictwo czynne i bierne w sektorze prywatnym
1506 00
Ujawnienie tajemnicy lub naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
1507 00
Bezprawne wykorzystanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi
1600 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko mieniu lub niszczenie mienia
1601 00
Przywłaszczenie
1602 00
Przywłaszczenie lub kradzież energii
1603 00
Oszustwo, w tym wyłudzenie
1604 00
Paserstwo
1605 00
Nielegalny obrót(6) dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
1606 00
Umyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia
1607 00
Nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia
1608 00
Sabotaż
1609 00
Przestępstwa przeciwko własności przemysłowej lub intelektualnej
1610 00
Podpalenie
1611 00
Podpalenie skutkujące śmiercią lub uszkodzeniem ciała
1612 00
Podpalenie lasu
1700 00
kategoria otwarta
Przestępstwa związane z kradzieżą
1701 00
Kradzież
1702 00
Kradzież po nielegalnym wkroczeniu na teren prywatny
1703 00
Kradzież z użyciem przemocy lub broni lub z posłużeniem się groźba użycia przemocy lub broni przeciwko osobie
1704 00
Kradzież kwalifikowana bez użycia przemocy lub broni lub bez posłużenia się groźba użycia przemocy lub broni wobec osoby
1800 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko systemem informatycznym i inne przestępstwa komputerowe
1801 00
Nielegalne uzyskanie dostępu do systemów informatycznych
1802 00
Nielegalna ingerencja w system informatyczny
1803 00
Nielegalna ingerencja w dane
1804 00
Wytwarzanie, posiadanie lub rozpowszechnianie urządzeń komputerowych lub danych umożliwiających popełnianie przestępstw komputerowych lub obrót takimi urządzeniami lub danymi
1900 00
kategoria otwarta
Fałszerstwo środków płatniczych
1901 00
Podrabianie lub przerabianie pieniądza, w tym euro
1902 00
Podrabianie bezgotówkowych środków płatniczych
1903 00
Podrabianie lub przerabianie publicznych papierów wartościowych
1904 00
Wprowadzanie do obiegu/używanie podrobionych lub przerobionych: pieniądza, bezgotówkowych środków płatniczych lub publicznych papierów wartościowych
1905 00
Posiadanie urządzenia do podrabiania lub przerabiania pieniądza lub publicznych papierów wartościowych
2000 00
kategoria otwarta
Fałszerstwo dokumentów
2001 00
Fałszerstwo dokumentu publicznego lub administracyjnego przez osobę prywatną
2002 00
Fałszerstwo dokumentu przez urzędnika lub funkcjonariusza publicznego
2003 00
Dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub administracyjnych; dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów przez urzędnika lub funkcjonariusza publicznego
2004 00
Używanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub administracyjnych
2005 00
Posiadanie urządzenia do fałszowania dokumentów publicznych lub administracyjnych
2006 00
Fałszerstwo dokumentów prywatnych przez osobę prywatna
2100 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko zasadom bezpieczeństwa ruchu
2101 00
Niebezpieczne prowadzenie pojazdu
2102 00
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
2103 00
Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy lub w okresie pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami
2104 00
Ucieczka z miejsca wypadku drogowego
2105 00
Uchylanie się od kontroli drogowej
2106 00
Przestępstwa związane z transportem drogowym
2200 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko prawu pracy
2201 00
Nielegalne zatrudnienie
2202 00
Przestępstwa dotyczące wynagrodzenia, w tym składek na zabezpieczenie społeczne
2203 00
Przestępstwa dotyczące warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
2204 00
Przestępstwa dotyczące dostępu do działalności zawodowej i jej wykonywania
2205 00
Przestępstwa dotyczące czasu pracy i wypoczynku
2300 0C
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko prawu migracyjnemu
2301 00
Nielegalny wjazd lub pobyt
2302 00
Ułatwienie nielegalnego wjazdu i pobytu
2400 00
kategoria otwarta
Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
2500 00
kategoria otwarta
Przestępstwa związane z substancjami hormonalnymi i innymi stymulatorami wzrostu
2501 00
Nielegalny przywóz, wywóz lub dostarczanie substancji hormonalnych i innych stymulatorów wzrostu
2600 00
kategoria otwarta
Przestępstwa związane z materiałami jądrowymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami promieniotwórczymi
2601 00
Nielegalny przywóz, wywóz, dostarczanie lub nabywanie materiałów jądrowych lub promieniotwórczych
2700 00
kategoria otwarta
Pozostałe przestępstwa
2701 00
Inne przestępstwa umyślne
2702 00
Inne przestępstwa nieumyślne
   

(1) O ile nie stwierdzono inaczej w tej kategorii, „obrót” oznacza przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.
(2) Na potrzeby tej podkategorii obrót obejmuje nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.
(3) Na potrzeby tej podkategorii nielegalny obrót obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.
(4) Na przykład szczególnie obciążające okoliczności.
(5) Na przykład zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem.
(6) Nielegalny handel obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.

Załącznik nr 2   -   Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych


Kod
Kategorie i podkategorie kar i środków
1000
kategoria otwarta
Pozbawienie wolności
1001
Pozbawienie wolności
1002
Dożywotnie pozbawienie wolności
2000
kategoria otwarta
Ograniczenie wolności osobistej
2001
Zakaz odwiedzania określonych miejsc
2002
Ograniczenie wyjazdów za granicę
2003
Zakaz przebywania w określonych miejscach
2004
Zakaz wstępu na imprezę masowa
2005
Zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z określonymi osobami
2006
Poddanie dozorowi elektronicznemu(1)
2007
Nakaz stawiania się w określonym czasie przed określonym organem
2008
Nakaz przebywania/mieszkania w określonym miejscu
2009
Nakaz przebywania w miejscu zamieszkania w określonym czasie
2010
Nakaz przestrzegania środków związanych z próba nałożona przez sąd wraz z nadzorem
3000
kategoria otwarta
Pozbawienie określonego prawa
3001
Pozbawienie stanowiska
3002
Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji publicznej lub otrzymania tej funkcji
3003
Utrata/zawieszenie czynnego lub biernego prawa wyborczego
3004
Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne
3005
Zakaz korzystania z dotacji publicznych
3006
Unieważnienie prawa jazdy(2)
3007
Zawieszenie ważności prawa jazdy
3008
Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju
3009
Utrata/zawieszenie władzy rodzicielskiej
3010
Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu sądowym/składania zeznań ze złożeniem przyrzeczenia/pełnienia funkcji ławnika
3011
Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji opiekuna lub kuratora(3)
3012
Utrata/zawieszenie prawa do orderów i odznaczeń oraz tytułów honorowych
3013
Zakaz wykonywania działalności zawodowej, handlowej lub społecznej
3014
Zakaz pracy lub wykonywania innej działalności z małoletnimi
3015
Obowiązek likwidacji przedsiębiorstwa
3016
Zakaz posiadania lub noszenia broni
3017
Cofnięcie zezwolenia na polowanie/połów ryb
3018
Zakaz wystawiania czeków lub korzystania z kart płatniczych/kredytowych
3019
Zakaz hodowli zwierząt
3020
Zakaz posiadania lub używania pewnych przedmiotów innych niż broń
3021
Zakaz grania w pewne gry/uprawiania pewnych sportów
4000
kategoria otwarta
Zakaz przebywania na terytorium lub wydalenie z terytorium
4001
Zakaz przebywania na terytorium państwa
4002
Wydalenie z terytorium państwa
5000
kategoria otwarta
Obowiązki osobiste
5001
Poddanie się leczeniu lub innym formom terapii
5002
Poddanie się programowi społeczno-edukacyjnemu
5003
Obowiązek przebywania pod opieką/kontrolą rodziny
5004
Środki wychowawcze
5005
Probacja sądowo-społeczna
5006
Obowiązek odbycia szkolenia/wykonywania pracy
5007
Obowiązek przekazywania organom sądowym określonych informacji
5008
Obowiązek opublikowania wyroku
5009
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej w związku z popełnieniem przestępstwa
6000
kategoria otwarta
Kary dotyczące własności prywatnej
6001
Konfiskata
6002
Zniszczenie
6003
Przywrócenie do stanu poprzedniego
7000
kategoria otwarta
Umieszczenie w instytucji
7001
Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym
7002
Umieszczenie w ośrodku detoksykacyjnym
7003
Umieszczenie w placówce wychowawczej
8000
kategoria otwarta
Kary finansowe
8001
Grzywna
8002
Grzywna w stawkach dziennych(4)
8003
Nawiązka na rzecz określonego beneficjenta(5)
9000
kategoria otwarta
Kary polegające na świadczeniu pracy
9001
Praca społecznie użyteczna
9002
Praca społecznie użyteczna lub praca wraz z innym środkami ograniczającymi
10000
kategoria otwarta
Kary wojskowe
10001
Degradacja(6)
10002
Wydalenie z zawodowej służby wojskowej
10003
Pozbawienie wolności w wiezieniu wojskowym
11000
kategoria otwarta
Odstąpienie od wydania wyroku lub wymierzenia kary lub ich odroczenie; ostrzeżenie
12000
kategoria otwarta
Pozostałe kary i środki
   

(1) Urządzenie przytwierdzone na stałe lub mobilne.
(2) Niezbędne jest ponowne ubieganie się o wydanie prawa jazdy.
(3) Opiekun/kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniego.
(4) Grzywna wyrażona w stawkach dziennych.
(5) Na przykład na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub pokrzywdzonego.
(6) Obniżenie stopnia wojskowego.

Parametry (do określenia w stosownych przypadkach)
Ø
Kara
m
Środek
a
Zawieszenie wykonania kary/środka
b
Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka
c
Zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi
d
Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi
e
Zamiana kary/środka
f
Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane jako kara główna
g
Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane w przypadku niepodporządkowania się karzę głównej
h
Wykonanie zawieszonej kary/zawieszonego środka
i
Wydanie wyroku łącznego
j
Przerwanie wykonywania/odroczenie kary/środka(1)
k
Darowanie kary
1
Darowanie zawieszonej kary
n
Zakończenie kary
o
Ułaskawienie
p
Amnestia
q
Warunkowe zwolnienie (zwolnienie osoby przed zakończeniem wykonywania kary na określonych warunkach)
r
Rehabilitacja (z wykreśleniem kary z rejestru karnego lub bez takiego wykreślenia)
s
Kary lub środki przewidziane specjalnie dla małoletnich
t
Orzeczenie inne niż zapadłe w sprawie karnej(2)
   

(1) Nie prowadzi do uniknięcia wykonania kary.
(2) Parametr ten zostanie wskazany jedynie w przypadku, gdy informacje te są przekazywane w odpowiedzi na wniosek otrzymany przez państwo członkowskie, którego obywatelem jest dana osoba.