Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 13 kwietnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej”

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 7a pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej   (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania „Odznaki Straży Granicznej”   (Dz. U. Nr 38, poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Odznakę nadaje Komendant Główny Straży Granicznej z własnej inicjatywy albo na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej bądź kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
 ”
 ;

2)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik   -   Wniosek o nadanie „Odznaki Straży Granicznej” (wzór)