Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 10 kwietnia 2012 r.w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach   (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2.

1.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Odznaka może być nadawana obywatelom innych państw za zasługi w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w dziedzinie skarbowości.

§ 3.

1.

Odznaka dzieli się na dwa stopnie:

1)

stopień I - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

stopień II - Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 4.

1.

Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w jej stopniach, przy czym Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej może być nadana osobie wyróżnionej Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli od jej nadania upłynęło co najmniej pięć lat.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zasad określonych w ust. 1.

§ 5.

1.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)

ministra;

2)

kierownika urzędu centralnego;

3)

organu administracji rządowej w województwie;

4)

kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Nadanie odznaki osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

§ 6.

1.

Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług uzasadniających nadanie odznaki.

2.

Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.

Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 7.

1.

Odznakę stanowi okrągły, metalowy, w zależności od stopnia odznaki złocony lub srebrzony i patynowany medal o średnicy 33 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w części centralnej, znajduje się wizerunek godła państwowego. Wokół godła jest symetrycznie ułożony dekoracyjny ornament, symbolizujący zwój papieru przechodzący w górnej części w liście akantu. W dolnej części ornamentu znajduje się wypukły majuskułowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, biegnący po krawędzi koła. Na stronie odwrotnej, w części centralnej, znajduje się poziomy, wypukły, majuskułowy pięciowierszowy napis: „ZA ZASŁUGI DLA SKARBOWOŚCI RP”. Wokół napisu jest ułożony dekoracyjny ornament, symbolizujący zwój papieru przechodzący w liść akantu. Medal jest zawieszony na wstążce wykonanej z rypsu jedwabnego, o szerokości 35 mm, w kolorze ciemnogranatowym, mającej po brzegach symetrycznie połączone czerwone i białe paski o szerokości 4 mm.

2.

Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.

1.

Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie i legitymacją stwierdzającą prawo do jej noszenia wręcza minister właściwy do spraw finansów publicznych lub osoba przez niego upoważniona.

2.

Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3.

Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4.

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi po odznaczeniach państwowych.

§ 9.

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 10.

W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki, dyplomu stwierdzającego jej nadanie lub legitymacji stwierdzającej prawo do jej noszenia wydaje się wtórny egzemplarz odznaki, dyplomu lub legitymacji, za zwrotem kosztów.

§ 11.

Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik nr 1   -   Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej (wzór)

Załącznik nr 2   -   Złota i Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej (wzór)

Załącznik nr 3   -   Dyplom stwierdzający nadanie Złotej lub Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej (wzór)

Załącznik nr 4   -   Legitymacja stwierdzająca prawo do noszenia Złotej lub Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej (wzór)