Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 1 czerwca 2012 r.w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się   (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanego dalej „rejestrem”, w tym:

1)

wzór rejestru;

2)

wzór wniosku o wpis do rejestru;

3)

wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru;

4)

wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru;

5)

wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru;

6)

wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość PJM, SJM lub SKOGN;

7)

zasady wpisu do rejestru, zmiany danych i skreślenia na liście;

8)

tryb udostępniania informacji zawartych w rejestrze, ich zakres, a także tryb udostępniania wniosków oraz ich składania;

9)

zakres danych publikowanych w rejestrze.

§ 2.

1.

Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza według kolejności wpływu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wpis do rejestru.

2.

Wzór rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3.

Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

5.

Wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość PJM, SJM lub SKOGN jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6.

Tłumacz powiadamia wojewodę o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru.

7.

Wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.

1.

Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

2.

W przypadku świadczenia usług tłumacza na obszarze kilku województw wnioski składa się do wojewodów właściwych ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

3.

W przypadku gdy wojewoda jest niewłaściwy do rozpatrzenia złożonych wniosków, przekazuje je do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

§ 4.

1.

Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru oraz zmiany danych podlegających wpisowi niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

2.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wojewoda wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.

Wojewoda zawiadamia tłumacza o wpisie do rejestru niezwłocznie po jego dokonaniu.

5.

Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.

1.

Wojewoda wykreśla wpis z rejestru:

1)

na wniosek tłumacza;

2)

w przypadku śmierci tłumacza.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wojewoda zawiadamia niezwłocznie tłumacza o wykreśleniu go z rejestru.

3.

Wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 6.

Rejestr zawiera następujące dane:

1)

numer wpisu i datę jego dokonania;

2)

imię (imiona) i nazwisko tłumacza;

3)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku nieposiadania numeru PESEL;

4)

adres zamieszkania;

5)

adres do korespondencji;

6)

numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile tłumacz je poda;

7)

informację o zakresie świadczonych usług;

8)

informację o obszarze świadczenia usług.

§ 7.

1.

Wojewoda udostępnia tylko wyciąg z rejestru zawierający dane, o których mowa w § 6 pkt 1, 2, 6, 7 i 8.

2.

Wyciąg udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę.

§ 8.

Informacja o prowadzeniu rejestru, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik nr 1   -   Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) (wzór)

Załącznik nr 2   -   Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (wzór)

Załącznik nr 3   -   Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN (wzór)

Załącznik nr 4   -   Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (wzór)

Załącznik nr 5   -   Zawiadomienie o wpisie do rejestru (wzór)

Załącznik nr 6   -   Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru (wzór)