Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 7 maja 2012 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)

ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 53, poz. 432),

2)

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej   (Dz. U. Nr 168, poz. 1323),

3)

ustawą z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 212, poz. 1385),

4)

ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 229, poz. 1497),

5)

ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 240, poz. 1430),

6)

ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 240, poz. 1432)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 kwietnia 2012 r.

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1)

art. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 53, poz. 432), który stanowi:
„ 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

2)

art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej   (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), który stanowi:
„ 

Art. 244.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 148 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
 ”
 ;

3)

art. 6 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 212, poz. 1385), który stanowi:
„ 

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

4)

art. 6 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), który stanowi:
„ 

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

5)

art. 6 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 240, poz. 1430), który stanowi:
„ 

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 ”
 ;

6)

art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. Nr 240, poz. 1432), który stanowi:
„ 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:

1)

art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2)

art. 1 pkt 16 lit. a oraz lit. d-g, pkt 17, pkt 18 lit. b, pkt 19, pkt 21 oraz pkt 22 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 ”
 .

Załącznik   -   Tekst jednolity ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: a) decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 23), b) decyzji Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 33).

   Rozdział 1   

Przepisy ogólne

Art. 1.

1.

Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2.

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1)

prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2)

przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3)

przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

5)

wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6)

nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich   (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;

7)

prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8)

poszukiwanych listem gończym;

9)

tymczasowo aresztowanych;

10)

nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Art. 1a5)Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

organie centralnym państwa członkowskiego Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć organ wyznaczony przez to państwo do celów wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi;

2)

właściwym organie państwa obcego - należy przez to rozumieć organ państwa obcego uprawniony na podstawie umowy międzynarodowej do wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego lub organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3)

systemie ECRIS - należy przez to rozumieć zdecentralizowany system teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do wymiany informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną.

2.

Na potrzeby przekazywania informacji organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej za wyrok skazujący uznaje się każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem przestępstwa, której dane podlegają gromadzeniu w Rejestrze.

Art. 2.

16)Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”, zwane dalej „biurem informacyjnym”.

27)Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1.

Art. 3.

1.

Biurem informacyjnym kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

2.

Dyrektor jest organem biura informacyjnego.

Art. 4.

1.

Do zadań biura informacyjnego należy:

1)

przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

2)

zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;

3)

przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;

48)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

58)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek;

5a9)Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru;

610)Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 53, poz. 432), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2009 r.)

niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:

a)

osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

b)

osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

c)

podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

711)Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 212, poz. 1385), która weszła w życie z dniem 24 listopada 2010 r.)

przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:

a)

posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b)

posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

811)Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 212, poz. 1385), która weszła w życie z dniem 24 listopada 2010 r.)

przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

1a12)Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.

2.

Biuro informacyjne jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.13)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”.

Art. 4a14)Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Art. 5.

Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 6.

1.

Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

1)

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;

3)

Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;

3a15)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.)

Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;

3b15)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.)

Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3c15)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.)

okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

3d15)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.)

terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;

3e15)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.)

gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

4)

sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5)

Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami;

6)

prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;

716)W brzmieniu ustalonym przez art. 209 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), która weszła w życie z dniem 31 października 2009 r.)

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,

7a)

wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań;

7b)

Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

8)

organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

9)

organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

10)

pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

11)

władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;

12)

organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

1a17)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 11..

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.

2.

Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.

Art. 6a18)Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Informacje uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 przez organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10, mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.

2.

W celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane przez organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9, niezależnie od postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.

Art. 7.

1.

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

1a19)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub mieszkała w jednym z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do Rejestru wniosku o wystąpienie z zapytaniem o informację dotyczącą jego osoby zawartą w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest lub była obywatelem państwa, do którego kierowane jest zapytanie, lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium.

2.

Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.

3.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywany między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 820)W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), która weszła w życie z dniem 7 marca 2011 r..

1.

Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.

2.

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

3.

Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to:

1)

ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;

2)

zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3)

zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

4)

istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

4.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością.

Art. 9.

Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

   Rozdział 2   

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Art. 1021)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, gromadzone są w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów lub w bazie danych systemu teleinformatycznego.

2.

Dane przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą nie być gromadzone w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów.

3.

Dane gromadzone zarówno w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów, jak i w bazie danych systemu teleinformatycznego, są tożsame.

Art. 11.

1.

Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe lub dane o podmiotach zbiorowych, są:

1)

karta rejestracyjna;

2)

zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej „zawiadomieniem”;

3)

zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego;

422)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem.

2.

Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-7, lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

3.

Zawiadomienie sporządzane jest przez organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, w sprawach nieletnich, a także przez sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przez prokuratora.

4.

Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

523)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem sporządza i przesyła właściwy organ państwa obcego.

624)Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Zawiadomienia o skazaniu, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem przesyłane przez organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.

Art. 12.

1.

W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:

125)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, oraz numer i serię dowodu tożsamości;

2)

oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;

3)

datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;

4)

datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania;

5)

kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;

5a26)Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

6)

orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze, wychowawczo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora i nałożone obowiązki oraz podstawę prawną ich orzeczenia;

6a27)Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 10.)

informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

6b27)Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 10.)

informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

6c28)Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1430), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.)

informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania orzeczenia;

7)

nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

1a.

W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1)

oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

2)

oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;

3)

datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;

4)

orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;

5)

kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;

5a29)Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 10.)

informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

6)

nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

2.

Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby sporządzającej oraz informacje o:30)Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1)

rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;

2)

zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowego, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;

3)

rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu;

3a31)Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności;

4)

zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny;

5)

odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

6)

warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;

7)

zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

8)

zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności;

9)

zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

10)

zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;

11)

podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

12)

zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;

13)

wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

14)

wykonaniu kar;

15)

wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń;

16)

rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;

17)

umorzeniu postępowania wykonawczego;

18)

zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego;

19)

warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;

20)

warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym;

21)

zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego;

22)

przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych;

23)

odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;

24)

umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich;

25)

powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

26)

uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;

27)

zastosowaniu amnestii;

28)

ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

29)

wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;

30)

stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;

31)

przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;

32)

zarządzeniu zatarcia skazania;

33)

śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

3633)Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 28.)

przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ.

2a.

Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:

1)

wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2)

zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;

3)

likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.

2b34)Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane.

2c34)Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b oraz w ust. 2 pkt 4-12, 14, 15, 17 i 26-35 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18-25 umieszcza się w informacji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-leczniczy lub poprawczy został orzeczony przez sąd karny.

2d34)Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

W przypadkach określonych w przepisach szczególnych zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

336)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sporządzania oraz przekazywania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1-3, z tym że w przypadku zawiadomień przekazywanych w sposób, o którym mowa w ust. 2d, zamiast wzoru formularza zawiadomienia określa się zakres informacji przekazywanych do Rejestru w zawiadomieniu - mając na uwadze konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze.

Art. 12a37)Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający tym kwalifikacjom i karom oraz środkom karnym, jak również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym i wychowawczo-leczniczym.

2.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz kodów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich zastosowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych.

Art. 12b37)Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Dane zawarte w zawiadomieniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, podlegają gromadzeniu w Rejestrze, z wyjątkiem odcisków palców.

Art. 13.

W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:

1)

kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego i informacji z tymi skazaniami związanymi;

2)

kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

3)

zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach poszukiwanych listem gończym;

4)

kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach zbiorowych podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 14.

1.

Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:38)Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 11 grudnia 2011 r.

1)

zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego;

2)

zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;

3)

przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;

4)

stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;

5)

zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.

1a.

Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

2.

Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

1)

po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:

a)

środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,

b)

wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

2)

po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

3)

po ukończeniu 23. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

4)

na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3.

Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:

1)

gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego;

2)

z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;

3)

z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.

4.

Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.

5.

Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.

6.

Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.

7.

Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

839)Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 11 grudnia 2011 r..

Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego, które wydało wyrok.

Art. 14a40)Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Informacja o osobie sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia upłynął okres:

1)

40 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą,

2)

25 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,

3)

15 lat w przypadku skazania na karę inną niż kary wymienione w pkt 1 i 2 albo orzeczenia innych środków
- chyba że osoba, której dane gromadzone są w Rejestrze, zażąda udostępnienia informacji o treści wszystkich dotyczących jej zapisów.

2.

Przepis ust. 1 nie dotyczy danych o skazaniach za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni.

Art. 1541)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Dane oraz informacje podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 11 ust. 1, wprowadza się niezwłocznie do bazy danych systemu teleinformatycznego.

Art. 1641)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Do wprowadzania danych do bazy danych systemu teleinformatycznego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez osobę kierującą biurem informacyjnym.

Art. 17.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Art. 18.

1.

W przypadku stwierdzenia okoliczności, wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach, dyrektor biura informacyjnego przeprowadza postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2.

Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

342)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę.

Art. 19.

1.

Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1.

1a.

Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

1b43)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną).

1c43)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu ECRIS.

2.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:

144)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.)

nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2)

określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji;

3)

wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie;

4)

nazwę podmiotu kierującego zapytanie;

5)

datę wystawienia;

6)

podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

2a.

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać:

1)

oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

2)

określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być przedmiotem informacji;

3)

wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym;

4)

nazwę podmiotu kierującego zapytanie;

5)

datę wystawienia;

6)

podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

2b45)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe organy państw obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby, której ono dotyczy.

2c46)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym składane drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne   (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.47)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.).

348)W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 49..

Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i jego adres. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.

349)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.

3a50)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

451)W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 52..

Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.

452)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.

553)Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem przyczyny zwrotu.

Art. 19a54)Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

W razie złożenia zapytania lub wniosku drogą elektroniczną inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania lub wniosku powinny być również składane drogą elektroniczną. Przepisy art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 19b54)Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

1.

Informacja o osobie oraz informacja o podmiocie zbiorowym są doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną) wyłącznie w przypadku złożenia zapytania lub wniosku drogą elektroniczną.

2.

Informacja o osobie oraz informacja o podmiocie zbiorowym udzielane na podstawie zapytania lub wniosku złożonego drogą elektroniczną są doręczane wyłącznie drogą elektroniczną.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczania innych pism w postępowaniu toczącym się na podstawie zapytania lub wniosku złożonego drogą elektroniczną.

Art. 19c54)Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

W przypadku doręczenia drogą elektroniczną pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Art. 20.

1.

Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1)

dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;

2)

dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;

3)

datę wydania;

4)

nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

5)

pieczęć urzędową.

1a55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez właściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub rodzaju orzeczonej kary.

1b55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie szczególnej podstawy prawnej.

1c55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, że przekazana informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest znana.

1d55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a.

1e55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową.

1f55)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono.

2.

Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1)

oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;

2)

dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;

3)

datę wydania;

4)

nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

5)

pieczęć urzędową.

356)Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jej wydania, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja taka nie jest opatrywana pieczęcią urzędową.

Art. 21.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, mając na uwadze potrzebę przekazywania takich informacji w określonych przypadkach, także za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania, a także określi wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 19 ust. 2a, wzór formularza informacji o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Art. 21a57)Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych, doręczanych drogą elektroniczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.

Art. 21b58)Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

1.

Jeżeli informacja o osobie lub informacja o podmiocie zbiorowym została udzielona niezgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu lub wniosku, na podstawie którego udzielono informacji, można wystąpić z żądaniem udzielenia ponownej informacji z Rejestru.

2.

Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić osoba albo inny podmiot, któremu udzielono informacji, oraz osoba albo podmiot zbiorowy, którego informacja dotyczy.

3.

Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać wskazanie danych, które składający żądanie uważa za niezgodne z zakresem zapytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.

Ponowna informacja z Rejestru zawiera dane objęte zakresem zapytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane w Rejestrze w dniu jej udzielenia.

5.

Jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona przynajmniej jedna z danych, o których mowa w ust. 3, ponowna informacja zostaje wydana w drodze postanowienia.

6.

Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3, dotyczą skazań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, do udzielania ponownej informacji z Rejestru nie stosuje się przepisów art. 20 ust. 1a i 1b.

7.

W zakresie nieuregulowanym do udzielania ponownej informacji z Rejestru stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu z Rejestru informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych.

Art. 22.

1.

Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.

2.

W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu.

359)Dodany przez art. 84 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 32; obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r..

Biuro informacyjne niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Art. 2360)W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 61..

Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 2361)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1-1e, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 24.

162)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

2.

Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11.

2a63)Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2..

Nie pobiera się opłaty od wydania ponownej informacji z Rejestru, o której mowa w art. 21b.

364)W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 65..

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji.

365)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r..

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji oraz możliwość uzyskania informacji z Rejestru drogą elektroniczną.

   Rozdział 3   

Przepis karny

Art. 25.

Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie albo informację o podmiocie zbiorowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   Rozdział 4   

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 26.

(pominięty).

Art. 27.

(uchylony).

Art. 28-30.

(pominięte).

Art. 31.

Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Centralnym Rejestrze Skazanych” lub „Centralnym Rejestrze Nieletnich”, należy przez to rozumieć „Krajowy Rejestr Karny”.

Art. 32.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia66)Ustawa została ogłoszona w dniu 21 czerwca 2000 r..
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: a) decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 23), b) decyzji Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 33).
2)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 549, Nr 106, poz. 622, Nr 126, poz. 715, Nr 185, poz. 1094 i Nr 191, poz. 1135.
5)
Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
6)
Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
7)
Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
8)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
9)
Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
10)
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 53, poz. 432), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2009 r.
11)
Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 212, poz. 1385), która weszła w życie z dniem 24 listopada 2010 r.
12)
Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
13)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.
14)
Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
15)
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 11.
16)
W brzmieniu ustalonym przez art. 209 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), która weszła w życie z dniem 31 października 2009 r.
17)
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 11.
18)
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
19)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
20)
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), która weszła w życie z dniem 7 marca 2011 r.
21)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
22)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
23)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
24)
Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
25)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
26)
Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
27)
Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
28)
Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1430), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
29)
Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
30)
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
31)
Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
32)
Dodany przez art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1366 oraz z 2008 r. Nr 113, poz. 719), która weszła w życie z dniem 1 września 2009 r.; obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r.
33)
Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 28.
34)
Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
35)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
36)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
37)
Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
38)
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 11 grudnia 2011 r.
39)
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 11 grudnia 2011 r.
40)
Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
41)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
42)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
43)
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
44)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
45)
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
46)
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
47)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.
48)
W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 49.
49)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
50)
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
51)
W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 52.
52)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
53)
Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
54)
Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
55)
Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
56)
Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
57)
Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
58)
Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
59)
Dodany przez art. 84 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 32; obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r.
60)
W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 61.
61)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
62)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
63)
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
64)
W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 65.
65)
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
66)
Ustawa została ogłoszona w dniu 21 czerwca 2000 r.