Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 8 czerwca 2012 r.w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej   (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835 i Nr 236, poz. 1552 oraz z 2012 r. poz. 577.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez jednostkę koordynującą.

§ 3.

Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, przekazuje się do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego te informacje dotyczą.

§ 4.

Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, przekazuje się jednostce koordynującej w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5.

Na żądanie jednostki koordynującej agencje płatnicze przekazują wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, w terminach i w formie określonych przez tę jednostkę.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835 i Nr 236, poz. 1552 oraz z 2012 r. poz. 577.