Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 25 czerwca 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych   (Dz. U. Nr 166, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się § 11 i 12;

2)

po § 37 dodaje się § 37a i 37b w brzmieniu:
„ 

§ 37a.

Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 37b.

Określa się wzór pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia.
 ”
 ;

3)

uchyla się załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia;

4)

załączniki nr 7-10, 13, 14, 23 i 24 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-8 do niniejszego rozporządzenia;

5)

dodaje się załączniki nr 38 i 39 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 9 i 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

Załącznik nr 1   -   Wniosek o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 2   -   Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 3   -   Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 4   -   Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 5   -   Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 6   -   Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu (wzór)

Załącznik nr 7   -   Wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej (wzór)

Załącznik nr 8   -   Pozwolenie na utworzenie regularnej linii żeglugowej (wzór)

Załącznik nr 9   -   Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania (wzór)

Załącznik nr 10   -   Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania (wzór)