Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 30 sierpnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów   (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 21.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów   (Dz. U. z 2013 r. poz. 202) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)

w lp. I w pkt 3 dodaje się lit. g w brzmieniu:

g
Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim
303080
     

2)

w lp. XI:

a)

w pkt 1:
 •   -  
  uchyla się lit. b,
 •   -  
  po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

  ba
  Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka
  401040
       

b)

w pkt 3 uchyla się lit. b;

3)

w lp. XV dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5
Urząd Celny w Pruszkowie
 
a
Oddział Celny I w Pruszkowie
445010
     

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 21.