Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 8 października 2013 r.w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia, zwanego dalej „dodatkiem”, pracownikom, o których mowa w art. 91 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnionym w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

§ 2.

Wysokość dodatku wynosi miesięcznie nie więcej niż 600 złotych.

§ 3.

1.

Dodatek może być przyznawany pracownikom, o których mowa w § 1, po dokonaniu przez bezpośredniego przełożonego oceny jakości ich pracy wykonywanej w okresie trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę dokonania oceny oraz po potwierdzeniu, że pracownik przynajmniej raz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku doskonalił kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony.

2.

W przypadku nieobecności pracownika w okresie dokonywania oceny - z wyłączeniem nieobecności spowodowanej wykonywaniem czynności służbowych na polecenie przełożonego, przebywaniem na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub zwolnieniem z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych - okres oceny przesuwa się o czas tej nieobecności. W okresie oczekiwania na przesunięty termin oceny jakości pracy pracownika dodatek nie przysługuje.

3.

Oceny jakości wykonywanej pracy dokonuje na piśmie bezpośredni przełożony pracownika, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)

wyniki uzyskane w pracy, z uwzględnieniem specyfiki zadań na zajmowanym stanowisku;

2)

samodzielność i doświadczenie w wykonywaniu zadań na zajmowanym stanowisku;

3)

terminowość wykonywania zadań;

4)

stosunek do współpracowników i interesantów.

4.

Ocena jakości wykonywanej pracy jest poprzedzona rozmową bezpośredniego przełożonego z pracownikiem odnośnie do zakresu i jakości wykonanych przez pracownika zadań oraz trudności w realizacji obowiązków w okresie, którego dotyczy ocena.

5.

W przypadkach nieobecności pracownika spowodowanej wykonywaniem czynności służbowych na polecenie przełożonego, przebywaniem na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub zwolnieniem z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w dniu zaplanowanej rozmowy, bezpośredni przełożony może dokonać oceny jakości wykonywanej pracy bez przeprowadzania rozmowy, o której mowa w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej zgody swojego przełożonego oraz pracownika, którego praca jest oceniana.

6.

Potwierdzenie doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane na podstawie dokumentu wydanego przez organizatora doskonalenia.

§ 4.

1.

Dodatek może być przyznany pracownikowi na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a jego wysokość jest uzależniona od wyników oceny jakości wykonywanej pracy.

2.

Dodatek jest wypłacany pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia, wyłącznie za okres, w którym pracownik świadczył pracę, a także za okres, w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym, na urlopie szkoleniowym lub był zwolniony z całości lub części dnia pracy w związku z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

§ 5.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do określonego w umowie o pracę wymiaru czasu pracy.

§ 6.

Dodatek przyznany pracownikowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jest wypłacany za okres, na jaki został przyznany, na dotychczasowych warunkach.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373 oraz z 2009 r. Nr 135, poz. 1111), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).