Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 25 listopada 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej   (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z 2006 r. Nr 19, poz. 147 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 2 uchyla się pkt 2;

2)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 3.

Oddziały wart cywilnych tworzy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym są podporządkowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 5, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych.
 ”
 ;

3)

§ 15 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 15.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wartownika jest obowiązana mieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy.
 ”
 ;

4)

w § 17 i 19 wyrazy „§ 15 ust. 2” zastępuje się wyrazami „§ 15”;

5)

§ 21 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 21.

Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, i która została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.