Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 9 grudnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej   (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych   (Dz. U. Nr 45, poz. 268) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

kwalifikacji w zakresie zawodów pracownika ochrony i detektywa - Komendanta Głównego Policji w następujących zawodach regulowanych:

a)

kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,

b)

kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,

c)

detektyw;
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.