Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 30 grudnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej   (Dz. U. Nr 85, poz. 776 oraz z 2005 r. Nr 154, poz. 1294) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej, ośrodkami szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodkami Straży Granicznej,
 ”
 ;

2)

po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„ 

7.

W ośrodkach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1)

zakresu zadań realizowanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej lub w celu wsparcia działań prowadzonych przez te jednostki,

2)

zakresu, rodzaju i liczby realizowanych zadań zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

3)

zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji,

4)

dyslokacji ośrodków Straży Granicznej,

5)

posiadanego zabezpieczenia logistycznego.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.