Ustawaz dnia 25 stycznia 2013 r.o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Art. 1.

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne   (Dz. U. z 2012 r. poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 34a:

a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

W ramach programów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 ”
 ,

b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 

3.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych, o których mowa w ust. 1, w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:

1)

pomocy publicznej,

2)

pomocy de minimis
- uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach rządowych oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania poszczególnych rodzajów pomocy, a także zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy i jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.
 ”
 ;

2)

w art. 34b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego określi:

1)

szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji;

2)

warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

3)

warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych polegających na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
 ”
 ;

3)

w art. 34d:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją tych programów.
 ”
 ,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
 ”
 .

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.