Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 22 maja 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym   (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego   (Dz. U. Nr 44, poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 2.

1.

Operat rybacki, zwany dalej „operatem”, sporządza się z uwzględnieniem informacji zawartych w:

1)

dotychczasowym operacie oraz dokumentacji, do której prowadzenia uprawniony do rybactwa jest obowiązany na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym,

2)

strategiach, politykach, planach lub programach w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów,

3)

planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych, tworzonych dla form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, jeżeli operat sporządza się dla obwodu rybackiego znajdującego się:

a)

w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000,

b)

poza granicami obszaru Natura 2000, jeżeli założenia sporządzanego dla tego obwodu rybackiego operatu mogą oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,

4)

katastrze wodnym.

2.

Do sporządzenia operatu z uwzględnieniem informacji zawartych w katastrze wodnym wykorzystuje się w szczególności:

1)

plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

2)

dane dotyczące:

a)

ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych i ich rybackiej przydatności (bonitacji),

b)

źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych,

c)

stanu biologicznego środowiska wodnego, stref i obszarów ochronnych,

d)

urządzeń wodnych,

e)

pozwoleń wodnoprawnych,

f)

użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód
- o których mowa w przepisach prawa wodnego.

3.

Do sporządzenia operatu wykorzystuje się także inne niż wymienione w ust. 1 informacje dotyczące obwodu rybackiego lub informacje mające wpływ na prowadzenie rybactwa w obwodzie rybackim, w szczególności zawierające dane o środowisku i jego ochronie oraz o korzystaniu z wód.
 ”
 ;

2)

w § 4:

a)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

5)

ocenę oddziaływania:

a)

obrębów ochronnych ustanowionych na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym na sposób prowadzenia gospodarki rybackiej,

b)

sposobu prowadzenia gospodarki rybackiej na formy ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody,
 ”
 ,

b)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„ 

5a)

opis działań bezpośrednio związanych:

a)

z celami ochrony obszarów Natura 2000 lub pozostałymi formami ochrony przyrody, lub

b)

ze sposobem dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej do innych działań przewidzianych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub planie zadań ochronnych parku narodowego, rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody
- lub wynikających z tych celów lub z tego sposobu,
 ”
 ;

3)

w § 5:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W założeniach dotyczących ochrony i połowów ryb i raków, o których mowa w § 4 pkt 10, podaje się:

1)

typ prowadzonej gospodarki rybackiej,

2)

wymiary gospodarcze ryb - gdy w obwodzie rybackim wystąpiły zmiany mające niekorzystny wpływ na wielkość lub strukturę populacji ryb będących przedmiotem eksploatacji lub w innych przypadkach uzasadnionych przez uprawnionego do rybactwa,

3)

przewidywaną wielkość połowów gospodarczych lub amatorskich,

4)

maksymalną liczbę osób, które jednego dnia mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie rybackim,

5)

limity połowu ryb w ramach prowadzenia amatorskiego połowu ryb,

6)

sposób regulacji wielkości i struktury populacji ryb drapieżnych oraz ryb karpiowatych,

7)

rodzaje i zakres działań prowadzonych w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym zabiegów ochronnych, niezbędnych do ochrony zasobów ryb i raków lub poprawy warunków ich bytowania w wodach, ze wskazaniem sposobu i warunków odtwarzania poławianych zasobów ryb i raków, w tym ryb z gatunków wędrownych lub zagrożonych pogarszającymi się warunkami rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego,

8)

nakłady rzeczowe przewidziane na zarybienia, w szczególności minimalną i maksymalną ilość materiału zarybieniowego oraz jego rodzaj.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„ 

8)

jesiotra,
 ”
 ;

4)

w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

5)

miejscami usytuowania sadzów rybackich, przepławek, pomostów i innych budowli mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,
 ”
 ;

5)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 7.

Uprawniony do rybactwa dołącza do operatu kopię dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przypadku, gdy dla danego obwodu rybackiego operat sporządza się po raz pierwszy.
 ”
 ;

6)

§ 8-11 otrzymują brzmienie:
„ 

§ 8.

Jednostkami uprawnionymi do opiniowania operatów, zwanymi dalej „jednostkami uprawnionymi”, są:

1)

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,

2)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

3)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

§ 9.

Opiniowaniu podlegają elementy operatu, o których mowa w § 4 pkt 3-10 oraz w § 6.

§ 10.

Jednostka uprawniona:

1)

w opracowanym regulaminie opiniowania operatów, udostępnionym do wglądu w siedzibie tej jednostki oraz na administrowanej przez tę jednostkę stronie internetowej:

a)

określa skład opiniujący operaty, zapewniając w nim udział przedstawiciela Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b)

określa tryb podejmowania rozstrzygnięć przez skład opiniujący operaty i sposób dokumentowania tych rozstrzygnięć,

c)

zapewnia możliwość wzięcia udziału w opiniowaniu operatu uprawnionemu do rybactwa lub biegłym powołanym przez tego uprawnionego, a także właściwym miejscowo przedstawicielom urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska lub zarządców obszarowych form ochrony przyrody, na które mogą mieć wpływ działania zaplanowane w operacie,

2)

zamieszcza na administrowanej przez tę jednostkę stronie internetowej informację o miejscu i terminie posiedzenia składu opiniującego operaty oraz wykaz operatów podlegających opiniowaniu.

§ 11.

1.

Jednostka uprawniona sporządza opinię o operacie na piśmie, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania operatu.

2.

Jednostka uprawniona, sporządzając opinię, o której mowa w ust. 1:

1)

sprawdza zgodność informacji podanych w operacie przez uprawnionego do rybactwa z informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3,

2)

ocenia celowość założeń operatu w zakresie wykorzystywania produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w przyszłości,

3)

przeprowadza ocenę zgodności założeń operatu z wymaganiami ochrony obszaru Natura 2000 lub pozostałych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, w szczególności rozważa, czy gospodarka rybacka prowadzona zgodnie z założeniami operatu może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, uwzględniając skumulowane oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów.

3.

Jednostka uprawniona wydaje negatywną opinię o operacie, jeżeli operat nie spełnia chociażby jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 2.
 ”
 ;

7)

w § 12:

a)

w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ 

4.

Jednostka uprawniona przekazuje pozostałym jednostkom uprawnionym kopię zaopiniowanego operatu oraz kopię opinii o tym operacie, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia tej opinii.
 ”
 .

§ 2.

Do operatów otrzymanych do zaopiniowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628.