Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

1.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, w której jest zatrudniony nauczyciel.

2.

W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.

3.

W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

4.

W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

§ 2.

2.

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.

3.

Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela, uwzględnia w szczególności:

1)

poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

2)

zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uzyskiwane wyniki w pracy, uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach sekcji, wydziałów lub zespołów przedmiotowych, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami);

3)

aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym lub działalności artystycznej;

4)

działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;

5)

kulturę osobistą oraz przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

§ 3.

W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.

§ 4.

Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii nauczyciela konsultanta właściwego w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistyczną jednostką nadzoru utworzoną na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy, zwaną dalej „Centrum”, na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinia ta jest wyrażana na piśmie.

§ 5.

1.

Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny pracy oraz wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny pracy i wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń.

2.

Na wniosek nauczyciela, przy zapoznaniu go z projektem oceny pracy oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3.

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela. Wzór karty oceny pracy stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

1.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający w składzie:

1)

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;

2)

przedstawiciel rady pedagogicznej;

3)

przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;

4)

nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracujący z Centrum;

5)

na wniosek nauczyciela - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2.

Zespół oceniający może ustalić nową ocenę pracy albo podtrzymać ocenę pracy kwestionowaną przez nauczyciela.

3.

Rozstrzygnięcia co do ustalenia nowej oceny pracy albo podtrzymania oceny pracy kwestionowanej przez nauczyciela zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

4.

W przypadku ustalenia nowej oceny pracy wydaje się nową kartę oceny pracy. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy nauczyciela uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 8.

1.

Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2.

Oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań określonych w:

1)

art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;

2)

art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;

3)

art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.

Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane na piśmie.

4.

Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1.

Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:

1)

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu;

2)

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego;

3)

przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;

4)

na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracujący z Centrum;

5)

na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2.

W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy kwestionowanej przez dyrektora szkoły.

3.

Przepisy § 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, przepisy § 8 i § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Do postępowań dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego   (Dz. U. Nr 73, poz. 772).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
4)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 73, poz. 772).

Załącznik   -   Karta oceny pracy