Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 23 lipca 2014 r.w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Rozporządzenie określa wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy:

1)

złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy;

2)

złożyli wniosek o udzielenie azylu;

3)

korzystają z ochrony czasowej.

2.

Wzór karty daktyloskopijnej stanowi załącznik do rozporządzenia.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca (Dz. U. Nr 186, poz. 1558), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

Załącznik   -   Karta daktyloskopijna cudzoziemca (wzór)