Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 10 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) w załączniku nr 2 do rozporządzenia - Klasyfikacja rozdziałów w dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przed rozdziałem „75402 Komenda Główna Policji” dodaje się rozdział 75401 w brzmieniu:
„ 
75401 Centralne Biuro Śledcze Policji
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 października 2014 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.