Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 15 października 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4 § 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych   (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 448 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 188 i 512.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 2.

1.

Prezes sądu wojskowego zgłasza potrzeby do jednostek budżetowych, o których mowa w § 3.

2.

Prezes sądu wojskowego informuje kierownika jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, o planowanych dochodach i wydatkach.

3.

Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 3, udzielają prezesom sądów wojskowych niezbędnej pomocy merytorycznej przy opracowywaniu projektów planów finansowych oraz planów finansowych dla sądów wojskowych.

4.

Prezes sądu wojskowego przesyła projekt planu finansowego oraz plan finansowy dla sądu wojskowego do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

5.

Podziału dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych na jednostki budżetowe, o których mowa w § 3, dokonuje Minister Obrony Narodowej.
 ”
 ;

2)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 5.

1.

Zmian w planie finansowym sądu wojskowego w trakcie roku budżetowego dokonuje kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, na wniosek lub za zgodą prezesa sądu wojskowego.

2.

Zwiększenia planu finansowego sądu wojskowego w trakcie roku budżetowego dokonuje Minister Obrony Narodowej na wniosek prezesa sądu wojskowego.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 448 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 188 i 512.