Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 13 listopada 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej   (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 256) w załączniku nr 2 w kolumnie 4 w lp. 1 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:
„ 

13.

Oznaczanie liczby bakterii tlenowych.

14.

Oznaczanie liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.