Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 30 grudnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej   (Dz. U. Nr 75, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Zarządzenie przeprowadzenia czynności oceniających następuje w przypadku, o którym mowa w:

1)

art. 39b ust. 1 ustawy:

a)

z własnej inicjatywy albo

b)

na pisemne polecenie Komendanta Głównego skierowane do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, albo

c)

na pisemny wniosek:
 •   -  
  kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną” - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez Komendanta Głównego,
 •   -  
  kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej albo dywizjonu Straży Granicznej podległych komendantowi oddziału - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta oddziału Straży Granicznej,
 •   -  
  kierownika komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta ośrodka Straży Granicznej;

2)

art. 39b ust. 3 ustawy:

a)

z własnej inicjatywy albo

b)

na pisemny wniosek:
 •   -  
  kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych albo
 •   -  
  komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej prowadzącej dane szkolenie.
 ”
 ;

2)

w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 ustawy, składa kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej, zwani dalej „kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych”, do kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych.
 ”
 ;

3)

w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Skierowanie następuje na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwego dla danego postępowania prowadzonego w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2a ustawy.
 ”
 ;

4)

§ 10 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 10.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 14, dotyczące badania psychofizjologicznego w przypadku:

1)

o którym mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 ustawy - przekazuje się:

a)

właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej - jeżeli sprawozdanie dotyczy kandydata do służby w Straży Granicznej, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej prowadzone jest w tych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej,

b)

kierownikowi komórki wewnętrznej odpowiedzialnej w komórce organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych za prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej - jeżeli sprawozdanie dotyczy kandydata do służby, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej prowadzone jest w Komendzie Głównej;

2)

o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy - przekazuje się komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej albo kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej, na których wniosek badanie psychofizjologiczne zostało przeprowadzone.
 ”
 ;

5)

w § 17:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Badania psychologiczne przeprowadzane są w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej, komend oddziałów Straży Granicznej oraz ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej, w których czynności służbowe wykonują psycholodzy.
 ”
 ,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3.

Badania psychologiczne mogą przeprowadzać osoby pełniące służbę albo zatrudnione w Straży Granicznej, posiadające wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra psychologii oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe.
 ”
 ;

6)

w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 21 dodaje się lp. 22 w brzmieniu:

22
Stanowiska służbowe, na których realizowane są czynności służbowe związane z nadzorem nad cudzoziemcami osadzonymi w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców lub aresztach dla cudzoziemców
Nie
Tak
Tak
         

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.