Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 13 lutego 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych   (Dz. U. Nr 187, poz. 1575) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 2.

1.

Obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, zwane dalej „obserwacją”, podczas pełnienia służby granicznej lub prowadzenia działań granicznych, przeprowadzają funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej oraz dywizjonu Straży Granicznej.

2.

Obserwację podczas realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzą funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.
 ”
 ;

2)

w § 4:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Obserwację, o której mowa w § 2:

1)

ust. 1, prowadzi się po wyznaczeniu takiego zadania przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego;

2)

ust. 2, prowadzi się po uzyskaniu pisemnej zgody udzielonej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.
 ”
 ,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpisywane jest w dokumentacji służbowej określonej i prowadzonej na podstawie przepisów w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.
 ”
 ,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3.

Pisemna zgoda jest udzielana na pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia obserwacji, który zawiera:

1)

oznaczenie wnioskodawcy oraz podmiotu realizującego wniosek;

2)

numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;

3)

dane identyfikujące obiekt obserwacji;

4)

informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa;

5)

cele do osiągnięcia w wyniku obserwacji;

6)

czas prowadzenia obserwacji;

7)

inne informacje, istotne dla efektywnego przeprowadzenia obserwacji;

8)

podpis podmiotu występującego z wnioskiem.
 ”
 ,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ 

4.

Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach albo w jednym egzemplarzu w przypadku, gdy wniosek przesyłany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 ”
 ;

3)

§ 5-7 otrzymują brzmienie:
„ 

§ 5.

Właściwym przełożonym, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1)

pkt 1, jest:

a)

Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

b)

komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,

c)

komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej,

d)

komendant placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy placówki lub dywizjonu Straży Granicznej;

2)

pkt 2, jest:

a)

Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,

b)

komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,

c)

komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.

§ 6.

1.

Z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji, o której mowa w § 2 ust. 2, występuje:

1)

do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. a - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;

2)

do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. b - kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony.

2.

Komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji także do innego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.

3.

Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo kierownik komórki wewnętrznej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.

§ 7.

1.

Obserwację, o której mowa w § 2 ust. 2, prowadzi się przez czas określony we wniosku, chyba że przed upływem tego okresu został osiągnięty cel obserwacji, wystąpił trwały brak możliwości prowadzenia obserwacji lub ustały przyczyny jej prowadzenia.

2.

W sytuacjach szczególnych rozpoczętą obserwację można prowadzić przez czas dłuższy niż określony we wniosku. Wymaga to uzyskania ustnej zgody właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.

3.

Ustna zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna być niezwłocznie udokumentowana w formie adnotacji sporządzonej i podpisanej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego oraz umieszczona na wniosku sporządzonym w postaci papierowej albo dołączona do wniosku przesłanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 ”
 ;

4)

w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządza się w egzemplarzu pojedynczym, niezwłocznie po zakończeniu obserwacji.
 ”
 ;

5)

uchyla się załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

1.

Do obserwacji prowadzonych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.

Do wniosków w sprawie przeprowadzenia obserwacji złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.