Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 16 kwietnia 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne   (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 192) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„ 

1a)

złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych (uniwersalnych) świadectw pochodzenia - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;

1b)

złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;
 ”
 ;

2)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej - według siedziby wnioskodawcy;
 ”
 ;

3)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„ 

12)

złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby organu celnego, który zaksięgował należności;
 ”
 ;

4)

pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie:
„ 

20)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w systemie NCTS - według siedziby wnioskodawcy;

21)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu w systemie NCTS - według siedziby wnioskodawcy;
 ”
 ;

5)

pkt 22a-27 otrzymują brzmienie
„ 

22a)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS i z użyciem stempla „TIR - upoważniony nadawca” - według siedziby wnioskodawcy;

23)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS - według siedziby wnioskodawcy;

24)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym - według siedziby wnioskodawcy;

25)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego - według siedziby wnioskodawcy;

26)

złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego - według siedziby wnioskodawcy;

27)

złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawania zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami - według siedziby wnioskodawcy;
 ”
 .

§ 2.

1.

Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone przez organy celne właściwe zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

2.

W sprawach pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 2, 12, 20, 21, 22a-26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, właściwe są organy celne zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.